JOHANNES WEHNER IVS

Tomatvej 45

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Johannes Wehner
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJOHANNES WEHNER IVS
Tomatvej 45
2300 København S
CVR-nr:36446641
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed.


Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.

Selskabet har haft et tab på 6.958 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.
Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 er positiv med 122.404 kr.
Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.


Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.


Fravalg af revision
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.
Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for
dette er opfyldt.


Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 175.033 544.370
Personaleomkostninger 1 -181.882 -528.811
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift -6.849 15.559
Andre finansielle indtægter 0 216
Øvrige finansielle omkostninger -109 -2.600
Ordinært resultat før skat -6.958 13.175
Skat af årets resultat 2 1.074 -4.072
Årets resultat -5.884 9.103
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -5.884 9.103
I alt -5.884 9.103

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Deposita 3.000 3.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.000 3.000
Anlægsaktiver i alt 3.000 3.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.688 193.000
Udskudte skatteaktiver 1.032 0
Tilgodehavende skat 1.000 0
Andre tilgodehavender 4.264 1.149
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 129 0
Periodeafgrænsningsposter 178 119
Tilgodehavender i alt 11.291 194.268
Likvide beholdninger 115.994 14.121
Omsætningsaktiver i alt 127.285 208.389
Aktiver i alt 130.285 211.389

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 2.000 2.000
Overkurs ved emission 2.000 0
     Reserve for Iværksætterselskab 46.000 0
Overført resultat 72.404 78.288
Egenkapital i alt 122.404 128.288
Andre hensatte forpligtelser 7.595 9.935
Hensatte forpligtelser i alt 7.595 9.935
Leverandører af varer og tjenesteydelser 286 0
Skyldig selskabsskat 0 4.432
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 68.734
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 286 73.166
Gældsforpligtelser i alt 286 73.166
Passiver i alt 130.285 211.389

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager -159.621 -489.667
Pensionsbidrag og ATP -21.136 -38.408
Andre p ersonaleomkostninger -1.125 -736
  -181.882 -528.811

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 0 -4.432
Ændring af udskudt skat 1.032 0
Regulering vedrørende tidligere år 42 360
  1.074 -4.072

3. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 2.000 iværksætter-anparter á 1 kr. Iværksætter-anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:  
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse 2.000
Tilgang, kapitaludvidelse 0
Iværksætter-anpartskapital ultimo 2.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Personale:
Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

 

Lejemål:

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende iværksætter-anpartshavere med mere end 5% af iværksætter-anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Johannes Wehner
Tomatvej 45
2300 København S

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Dania Regnskab ApS Rådhuspladsen 16, M 1550 København V true false false false 364466412017-01-012017-12-31 364466412016-01-012016-12-31 364466412017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412017-12-31 364466412016-12-31 iso4217:DKK