JACOBSEN VVS VIBORG ApS

Holstebrovej 76

8800 Viborg


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/10/2017
Kim Jacobsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJACOBSEN VVS VIBORG ApS
Holstebrovej 76
8800 Viborg
CVR-nr:26622964
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseHvidbjerg Bank
8800 Viborg

Ledelsespåtegning


Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2016/2017 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.


Viborg, den 11/10/2017

Direktion
Kim Jacobsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Jacobsen VVS Viborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 19/10/2017Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
CVR: 18018594

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse


Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
 

Balance


Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
EDB-udstyr …………………………………………………….. 3 år 0 kr.
Småanskaffelser ved stiftelse ……………………………….. 3 år 0 kr.
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 13.200 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til bruttopris – 30%. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi
 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 520.928 428.459
Personaleomkostninger -476.393 -438.119
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 44.535 -9.660
Andre finansielle indtægter 151 0
Øvrige finansielle omkostninger -19.766 -29.572
Ordinært resultat før skat 24.920 -39.232
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 24.920 -39.232
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 24.920 -39.232
I alt 24.920 -39.232

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 338.700 315.200
Varebeholdninger i alt 338.700 315.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 180.564 177.399
Igangværende arbejder for fremmed regning 184.687 98.700
Andre tilgodehavender 2.933 700
Periodeafgrænsningsposter 11.860 11.576
Tilgodehavender i alt 380.044 288.375
Omsætningsaktiver i alt 718.744 603.575
Aktiver i alt 718.744 603.575

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.000 3.000
Overført resultat -89.844 -114.764
Egenkapital i alt 38.156 13.236
Gæld til banker 245.866 255.308
Leverandører af varer og tjenesteydelser 99.878 100.812
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 334.844 234.219
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 680.588 590.339
Gældsforpligtelser i alt 680.588 590.339
Passiver i alt 718.744 603.575

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2016/2017 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

  • At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

  • At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse ultimo:

 

Santander, AV 51274, 12 x 2.438 .................      29.256 kr.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 266229642016-07-012017-06-30 266229642016-07-012017-06-300 266229642016-07-012017-06-301 266229642015-07-012016-06-30 266229642016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642017-06-30 266229642016-06-30 iso4217:DKK