SKOVHOJ ApS

Præstø Landevej 77

4700 Næstved


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/09/2016
Jesper Andreassen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSKOVHOJ ApS
Præstø Landevej 77
4700 Næstved
Telefonnummer:20766765
CVR-nr:31481848
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseSparNord
4700 Næstved
RevisorPLAN REVISION V/PER PETERSEN
Købmagergade 14
4700 Næstved
DK Danmark
CVR-nr:12322143
P-enhed:1004583596

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 –
30. juni 2016 for Skovhoj ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2015 – 30. juni 2016.

 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Blangslev, den 07/09/2016

Direktion
Jesper Brenøe Andreassen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen erklærer at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt og at revisionen er fravalgt for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Skovhoj ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Skovhoj ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Næstved, 07/09/2016Søren Wienke
Registreret revisor FSR – danske revisorer
PLAN REVISION V/PER PETERSEN
CVR: 12322143

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet udgøres af bygge- og servicevirksomhed m.v.

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller måling

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse
på bedømmelsen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil ’
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget
er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når

 

•    der foreligger en forpligtende salgsaftale
•    salgsprisen er fastlagt, og
•    indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

 

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.    

 

Bruttofortjeneste
Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendrager selskabet følgende poster under
betegnelsen bruttofortjeneste: nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

    
Skat af årets resultat
Selskaber er sambeskattet med koncernvirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion
vedrørende skattemæssige underskud).

 

Årets skat, som består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat, indregnes i
Resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med
del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

 

Brugstid    Restværdi

 

Indretning lejede lokaler                                 5 år                 0%

Produktionsanlæg og maskiner                  5-10 år            0-20%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar       3-8 år            0-20%

 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.


Varebeholdninger

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealisationsværdi,
såfremt denne er lavere.

 

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for
værende i behold.

 

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet netto-
realisationsværdi.


Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at
være påkrævet.


Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle imellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat,
som følg af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.


Finansielle forpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Nettoomsætning 1
Bruttoresultat 947.869 1.024.662
Personaleomkostninger 2 757.268 699.140
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 112.736 90.456
Resultat af ordinær primær drift 77.865 235.066
Andre finansielle indtægter 330 490
Øvrige finansielle omkostninger 9.103 9.164
Ordinært resultat før skat 69.092 226.392
Skat af årets resultat 4 16.453 54.176
Årets resultat 52.639 172.216
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 52.639 172.216
Overført resultat 0 0
I alt 52.639 172.216

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Grunde og bygninger 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100.465 136.354
Indretning af lejede lokaler 10.002 14.050
Materielle anlægsaktiver i alt 5 110.467 150.404
Anlægsaktiver i alt 110.467 150.404
Råvarer og hjælpematerialer 155.395 48.712
Varebeholdninger i alt 155.395 48.712
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85.061 611.178
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 129.200 349.342
Tilgodehavende skat 3.912 3.182
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 218.173 963.702
Likvide beholdninger 87.740 1.297
Omsætningsaktiver i alt 461.308 1.013.711
Aktiver i alt 571.775 1.164.115

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 0 0
Forslag til udbytte 52.639 172.216
Egenkapital i alt 177.639 297.216
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 84.532
Leverandører af varer og tjenesteydelser 128.326 496.256
Skyldig selskabsskat 17.183 117.926
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 248.627 168.185
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 394.136 866.899
Gældsforpligtelser i alt 394.136 866.899
Passiver i alt 571.775 1.164.115

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 0 172.216 0 297.216
Betalt udbytte 0 0 -172.216 0 -172.216
Årets resultat 0 0 0 52.639 52.639
Egenkapital, ultimo 125.000 0 0 52.639 177.639

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 724.596 655.817
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 32.672 43.323
  757.268 699.140

 

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 4.048 0
Tab debitorer 0 0
Småanskaffelser 72.799 57.764

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

35.889 32.692
Avance/tab driftsmidler 0 0
Avance salg ejendommen 0 0
  112.736 90.456

 

4. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 17.182 50.502
Ændring af udskudt skat -729 3.674
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  16.453 54.176

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 35.242 255.694

Tilgang

0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 35.242 255.694
     
     
Af- og nedskrivning primo 21.192 119.340
Årets afskrivning 0 35.889
Afskrivning på afhændede 4.048 0
Af- og nedskrivning ultimo 25.240 155.229
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 10.002 100.465
 

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover at Spar Nord har stillet arbejdsgarantier for i alt kr. 156.250.

false false true false true 01/07/2014 30/06/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Plan Revision Købmagergade 14 4700 Næstved 314818482015-07-012016-06-30 314818482015-07-012016-06-301 314818482015-07-012016-06-300 314818482014-07-012015-06-30 314818482015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482016-06-30 314818482015-06-30 314818482015-07-01fsa:ContributedCapitalMember 314818482015-07-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 314818482015-07-01fsa:RetainedEarningsMember 314818482015-07-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482015-07-01 314818482015-07-012016-06-30fsa:ContributedCapitalMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482016-06-30fsa:ContributedCapitalMember 314818482016-06-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 314818482016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK