MURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS

Dalagervej 156

8700 Horsens


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/04/2016
Mikael Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS
Dalagervej 156
8700 Horsens
Telefonnummer:20967156
CVR-nr:29417857
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorRevisto I/S
Sandøvej 1 B
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr:26730597
P-enhed:1009256039

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december for 2015 for Murermester Mikael Andersen ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet er mit ansvar.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ledelsen erklærer, at betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

 

 

 

 


Horsens, den 20/03/2016

Direktion
Mikael Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revision for det kommende regnskabsår, og betingelserne herfor er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaverne i Murermester Mikael Andersen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Murermester Mikael Andersen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Horsens, 20/04/2016Lars Schou
statsautoriseret revisor
Revisto I/S
CVR: 26730597

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er drift af en murerforretning.

 

Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Den forventede udvikling
Selskabet forventer i det kommende regnskabsår en forøget omsætning og et forbedret bruttoresultat. Også resultatet før skat ventes forøget.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Fra klasse C er tilvalgt at afgive ledelsesberetning.

 

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

RESULTATOPGØRELSEN
 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet).
Byggeri for fremmed regning indregnes i takt med byggeriets udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionskriteriet).

 

Det er valgt ikke at vise omsætningen.

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet fremkommer som nettomsætningen med fradrag af materialekøb, fremmed arbejde og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personale omkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Materielle samt immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid som følger:
Goodwill 7 år. Restværdi kr. 0
Driftsmidler 5 år. Restværdi kr. 0.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til vurderet salgspris. Hvis salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien hvis denne er lavere.


Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret, for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.
Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.656.674 1.298.694
Personaleomkostninger 1 -1.395.595 -1.052.463
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -38.980 -36.630
Resultat af ordinær primær drift 222.099 209.601
Øvrige finansielle omkostninger -6.386 -4.047
Ordinært resultat før skat 215.713 205.554
Skat af årets resultat 2 -52.391 -51.558
Årets resultat 163.322 153.996
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 150.000 150.000
Overført resultat 13.322 3.996
I alt 163.322 153.996

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 81.280 73.260
Materielle anlægsaktiver i alt 3 81.280 73.260
Anlægsaktiver i alt 81.280 73.260
Råvarer og hjælpematerialer 160.280 158.280
Varebeholdninger i alt 160.280 158.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 357.111 65.828
Igangværende arbejder for fremmed regning 448.680 0
Udskudte skatteaktiver 0 6.109
Tilgodehavende skat 20.905 0
Periodeafgrænsningsposter 9.551 9.551
Tilgodehavender i alt 836.247 81.488
Likvide beholdninger 480.650 530.699
Omsætningsaktiver i alt 1.477.177 770.467
Aktiver i alt 1.558.457 843.727

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 57.398 44.076
Forslag til udbytte 150.000 150.000
Egenkapital i alt 332.398 319.076
Hensættelse til udskudt skat 11.187 0
Hensatte forpligtelser i alt 11.187 0
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 406.000 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 318.726 116.822
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 128.898 82.008
Skyldig selskabsskat 0 30.589
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 361.248 295.232
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.214.872 524.651
Gældsforpligtelser i alt 1.214.872 524.651
Passiver i alt 1.558.457 843.727

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 1302479 994833
Pensionsbidrag 67653 47385
Andre omkostninger til social sikring 29816 14838
Andre personale omkostninger 7080 13831
Refusioner

-11433

-18424
  1395595 1052463

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 35095 52408
Ændring af udskudt skat 17296 -850
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  52391 51558

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Kostpris 1. januar 301853
Tilgang 47000
Afgang 0
Kostpris 31. december 348853
   
Opskrivninger 1 januar  
Årets opskrivning  
Opskrivninger 31. december 0
   
Af- og nedskrivning 1. januar 228593
Årets afskrivning 38980
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning 31. december 267573
   
Regnskabsmæssig værdi 31. december 81280
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf, anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital 31.12.2010 125000
Tilgang, kapitaludvidelse 0
Anpartskapital 31. december 125000

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Garantistillelse t.kr. 20.

 

Som følge af sambeskatning er der solidarisk hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter af udbytter mv.

6. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Forpligtigelse vedrørende lejet grund. Årlig leje t.kr. 20 i op til 20 år.

false false 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisto Sandøvej 1 B 8700 Horsens 294178572015-01-012015-12-31 294178572015-01-012015-12-311 294178572015-01-012015-12-310 294178572014-01-012014-12-31 294178572015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572015-12-31 294178572014-12-31 iso4217:DKK