Bizzi IVS

Viborggade 1, 2

2100 København Ø


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/06/2019
Kristoffer Holten Madsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBizzi IVS
Viborggade 1, 2
2100 København Ø
CVR-nr:37393649
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Bizzi IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 20/06/2019

Direktion
Kristoffer Holten MadsenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter


Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet
virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold


Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på t.kr. 3, og selskabets balance
pr. 31. december 2018 udviser en negativ egenkapital på t.kr. 17.

 

Selskabets kapitalforhold


Selskabet har pr. 31. december 2018 udviser en negativ egenkapital på t.kr. 17. Selskabet forventer at retablere kapitalen via selskabets driftsindtjening.


Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning


Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 4.910 -4.534
Personaleomkostninger -5.069 0
Resultat af ordinær primær drift -159 -4.534
Andre finansielle indtægter 18.750 0
Øvrige finansielle omkostninger -24.647 -12.535
Ordinært resultat før skat -6.056 -17.069
Skat af årets resultat 2.570 3.432
Årets resultat -3.486 -13.637
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -3.486 -13.637
I alt -3.486 -13.637

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.234.137 625.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 1.234.137 625.000
Anlægsaktiver i alt 1.234.137 625.000
Udskudte skatteaktiver 6.002 3.432
Tilgodehavende skat 2.887 0
Tilgodehavender i alt 8.889 3.432
Likvide beholdninger 3.795 995
Omsætningsaktiver i alt 12.684 4.427
Aktiver i alt 1.246.821 629.427

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -17.123 -13.637
Egenkapital i alt -17.122 -13.636
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.493 5.219
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.255.450 637.844
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.263.943 643.063
Gældsforpligtelser i alt 1.263.943 643.063
Passiver i alt 1.246.821 629.427

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  kr.
Kostpris primo 625.000
Tilgang 609.137
Kostpris ultimo 1.234.137
 
 
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.234.137
 
 

 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke afgivet pant eller lignende sikkerhedsstillelser.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Mikkel Holt Jensen C/O.: Fable Media, Lyngbyvej 2 2100 København Ø true false false false 373936492018-01-012018-12-31 373936492018-01-012018-12-310 373936492017-01-012017-12-31 373936492018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373936492017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373936492018-12-31 373936492017-12-31 iso4217:DKK