TMT ENTREPRISE ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/04/2015
Lars Dyrhaug Hansen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTMT ENTREPRISE ApS
Virumvej 94
2830 Virum
Telefonnummer:45938787
Fax:45938787
e-mailadresse:ld@tmt.dk
CVR-nr:30583825
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseNykredit Bank
1780 København V

Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2014.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.


Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.


Virum, den

Direktion
Lars Dyrhaug Hansen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Betingelserne herfor er overholdt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i TMT Entreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TMT Entreprise ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Kgs. Lyngby, 25/02/2015Paul Bo Frier Nielsen
Reg. revisor, FSR-danske revisorer
REVISIONSCENTRET FRIER, Registreret Revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udøve have- og rengøringsservice og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse forventer positivt resultat i 2015.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt


Årsregnskabet for TMT Entreprise ApS for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling


Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning


Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, handels- og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

 

Andre eksterne omkostninger


Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale, administrationsomkostninger samt autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.


Finansielle poster


Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, såvel realiserede som urealiserede.

 

Skatter, herunder eventualforpligtelse


I resultatopgørelsen er omkostningsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændring i hensættelsen til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.
Selskabet er sambeskattet med TMT Holding ApS. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.


I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den  beregnede udskudt skat er indregnet under hensatte forpligtelser. Betalt acontoskat er fradraget i skyldig selskabsskat ved årets udgang.


Den udskudte skat er beregnet med 24,5% på grundlag af alle midlertidige forskelle med undtagelse af eventuel ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget koncerngoodwill. Skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat (eventuelt som et skatteaktiv), såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver


Immaterielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:


Goodwill 7 år (færdigafskrevet)
 

Materielle anlægsaktiver


Materielle anlægsaktiver, herunder leasingaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:


Driftsmateriel 3-5 år

 

 

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr 12.600 afskrives i anskaffelsesåret. 

 
Omkostninger til reparation og vedligeholdelse omkostningsføres i det år, de er afholdt.


Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

 

Tilgodehavender


Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Hensættelser til udskudt skat


Den udskudte skat udgør kr. 148.888. Der er ikke afsat yderligere for regnskabsåret.

 

Kortfristet gæld


Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 2.344.980 2.446.149
Personaleomkostninger 1 -2.293.026 -2.178.794
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -137.499 -219.811
Resultat af ordinær primær drift -85.545 47.544
Andre finansielle indtægter 121 224
Øvrige finansielle omkostninger -38.186 -26.795
Ordinært resultat før skat -123.610 20.973
Ekstraordinært resultat før skat -123.610 20.973
Skat af årets resultat 3 0 -19.700
Årets resultat -123.610 1.273
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -123.610 1.273
I alt -123.610 1.273

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 378.910 485.682
Materielle anlægsaktiver i alt 4 378.910 485.682
Deposita 53.507 50.555
Finansielle anlægsaktiver i alt 53.507 50.555
Anlægsaktiver i alt 432.417 536.237
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 394.412 236.240
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 93.112
Andre tilgodehavender 100.000 100.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 748 827
Periodeafgrænsningsposter 10.672 0
Tilgodehavender i alt 505.832 430.179
Likvide beholdninger 287.511 314.833
Omsætningsaktiver i alt 793.343 745.012
Aktiver i alt 1.225.760 1.281.249

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overkurs ved emission 256.600 256.600
Overført resultat -390.486 -266.876
Egenkapital i alt 6 -8.886 114.724
Hensættelse til udskudt skat 148.888 148.888
Hensatte forpligtelser i alt 7 148.888 148.888
Gæld til banker 571.576 670.445
Langfristede gældsforpligtelser i alt 571.576 670.445
Leverandører af varer og tjenesteydelser 26.000 26.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 20.418 0
Skyldig selskabsskat 0 20.468
Anden gæld 467.764 300.724
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 514.182 347.192
Gældsforpligtelser i alt 1.085.758 1.017.637
Passiver i alt 1.225.760 1.281.249

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 2.208.624 2.110.645
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 84.402 68.149
  2.293.026 2.178.794

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Goodwill 0 75.714
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 138.999 144.095
 
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver -1.500 0
  137.499 219.811

 

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. t.kr.
Aktuel skat 0 19.700
Ændring af udskudt skat 0 0
Rentetillæg 0 768
  0 20.468

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 1.377.465
Tilgang 32.227
Afgang 0
Kostpris ultimo 1.409.692
   
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
   
Af- og nedskrivning primo -891.783
Årets afskrivning -138.999
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -1.030.782
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 378.910
 

 

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

 

 

 

 

 

 

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overkurs  v. emission  Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 256.600 -266.876 0 114.724
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0

0

 

Årets resultat 0 0 -123.610 0 -123.610
Egenkapital ultimo 125.000 256.600 -390.486 0 -8.886

 

7. Hensatte forpligtelser i alt

Der er ingen ændringer til udskudt skat primo.

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk med dette selskab for den samlede skatteforpligtelse.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed for gælden i Jyske Finans i varebiler og John Deere traktor samt i Santander Consumer Bank for VW Toureq.

 

 

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet er 100% ejet af TMT Holding ApS, CVR nr. 30527623, Virumvej 94, 2830 Virum

 

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionscentret Frier Ulrikkenborg Alle 38-40 2800 Kgs. Lyngby 305838252014-01-012014-12-31 305838252014-01-012014-12-310 305838252014-01-012014-12-311 305838252013-01-012013-12-31 305838252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305838252013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305838252014-12-31 305838252013-12-31 iso4217:DKK