TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Smedebakken 10

8700 Horsens


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/05/2016
Ole Skov
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTØMRERFIRMAET SKOV A/S
Smedebakken 10
8700 Horsens
Telefonnummer:75653588
CVR-nr:60425914
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorA/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB
Storegade 37
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr:13737096
P-enhed:1000616365

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Tømrerfirmaet Skov A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hatting, den 12/05/2016

Direktion
Ole Skov
Martin Capion SkovBestyrelse
Ole Skov
Kamilla Skov
Inge Marie Skov
Martin Capion Skov
Karina Capion Skov

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for TØMRERFIRMAET SKOV A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Hatting, 12/05/2016Niels Erik Jensen
Registreret revisor, FSR
A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB
CVR: 13737096

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive tømrerforretning og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og salg af varer, der kan henføres til branchen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har udviklet sig tilfredsstillende. 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen mv. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

 

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Tillæg og fradrag vedr. skattebetalingen er indregnet i posten.

 

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med den gældende skattesats af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Produktionsanlæg og maskiner  5  år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5  år

 

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.


Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og andre kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdien, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

 

Varebeholdning

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere.

 

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

 

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi.

 

Tilgodehavender
Der foretages individuel vurdering af debitorer og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket posten.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 4.355.745 2.900.852
Personaleomkostninger 1 -2.607.023 -2.168.116
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -144.600 -94.190
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 2 -764.685 0
Resultat af ordinær primær drift 839.437 638.546
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 75 0
Andre finansielle indtægter 84 358
     Andre finansielle omkostninger -195.392 -200.238
Ordinært resultat før skat 644.204 438.666
Skat af årets resultat 3 -154.452 -88.984
Årets resultat 489.752 349.682
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 489.752 349.682
I alt 489.752 349.682

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 642.972 642.972
Produktionsanlæg og maskiner 240.145 240.145
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 920.787 800.387
Materielle anlægsaktiver i alt 1.803.904 1.683.504
Deposita 66.000 66.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 66.000 66.000
Anlægsaktiver i alt 1.869.904 1.749.504
Råvarer og hjælpematerialer 44.677 42.805
Fremstillede varer og handelsvarer 3.411.992 4.158.496
Varebeholdninger i alt 3.456.669 4.201.301
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.867.601 741.090
Igangværende arbejder for fremmed regning 150.693 115.670
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 45.073 0
Tilgodehavende skat 0 58.999
Andre tilgodehavender 28.386 36.730
Tilgodehavender i alt 2.091.753 952.489
Likvide beholdninger 820.072 645.814
Omsætningsaktiver i alt 6.368.494 5.799.604
Aktiver i alt 8.238.398 7.549.108

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 500.000 500.000
Overført resultat 500.000 500.000
Egenkapital i alt 1.000.000 1.000.000
Hensættelse til udskudt skat 152.990 137.000
Hensatte forpligtelser i alt 152.990 137.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 589.000 303.614
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 4.852.962 4.871.972
Skyldig selskabsskat 93.125 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 928.831 797.321
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 131.738 89.519
Forslag til udbytte for regnskabsåret 489.752 349.682
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.085.408 6.412.108
Gældsforpligtelser i alt 7.085.408 6.412.108
Passiver i alt 8.238.398 7.549.108

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 0 500.000 0 1.000.000
Udbytte 0 0 0 -489.752 -489.752
Årets resultat 0 0 0 489.752 489.752
Egenkapital, ultimo 500.000 0 500.000 0 1.000.000

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager -2.381.624 -2.004.335
Pensionsbidrag -119.958 -91.256
Andre omkostninger til social sikring -54.217 -32.795
Personaleomkostninger i øvrigt -51.224 -39.730
  -2.607.023 -2.168.116

 

2. Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver

Varebeholdninger er som følge af årsregnskabslovens § 46, stk. 2 nedskrevet til nettorealisationsværdi, idet denne er vurderet lavere end kostprisen.

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat -138.125 -83.001
Ændring af udskudt skat -15.990 -6.725
Regulering vedrørende tidligere år -337 742
  -154.452 -88.984

 

4. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 10 aktier a 50.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

 

Aktiekapitalen er uændret de seneste 5 år.
 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med Martin Skov Holding ApS. Som dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningen udgør pr. 31. december 48.125 kr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke givet pant eller anden sikkerhed i virksomhedens aktiver.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som

ejende minimum 5 % af stemmerne eller mindst 5 % af aktiekapitalen

på kr. 500.000:
 
IMO Holding ApS
Smedebakken 10, Hatting
8700 Horsens

 

Martin Skov Holding ApS
Smedebakken 10, Hatting
8700 Horsens

 

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang A/S Revision Hatting Storegade 37 8700 Horsens 604259142015-01-012015-12-31 604259142015-01-012015-12-311 604259142015-01-012015-12-310 604259142015-01-012015-12-311 604259142015-01-012015-12-310 604259142015-01-012015-12-311 604259142015-01-012015-12-312 604259142015-01-012015-12-313 604259142015-01-012015-12-314 604259142014-01-012014-12-31 604259142015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 604259142014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 604259142015-12-31 604259142014-12-31 604259142015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 604259142015-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 604259142015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 604259142015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 604259142015-01-01 604259142015-01-012015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 604259142015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 604259142015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 604259142015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 604259142015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 604259142015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK