VV ADMINISTRATION ApS

Vestervænget 13

8832 Skals


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/02/2019
Frede Kragh
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVV ADMINISTRATION ApS
Vestervænget 13
8832 Skals
Telefonnummer:23213295
CVR-nr:33493126
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/10 2017 til 30/9 2018 for VV Administration ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten for i år og kommende regnskabsår.
Det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Skals, den 01/02/2019

Direktion
Frede Kragh

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten for i år og kommende regnskabsår.
Det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med bogføring og administration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 38.690.

Selskabets egenkapital udgør pr. 30. september 2018 kr 250.134.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse  B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, er vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
indregnes i resultatopgørelses, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted og indregnes excl. moms og med fradrag af rabetter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at arbejdes udføres.
I henhold til årsregnskabslovens § 32 vises alene bruttofortjenesten i det eksterne regnskab.

Direkte omkostninger
omfatter honorarer for arbejde udført af en ektern virksomhed.

Personlaeomkostninger
omfatter lønninger og andre lønafhængige omkostninger.

Andre ekterne omkostninger
omfatter omkostninger til bildrift, salgs, og administrationsomkostninger og tab på debitorer.

Finansielle indtægter og -omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skatter
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat eller skatteaktiv, samt regulering af skat fra tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
 

Balance

Balancen

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver
omfatter værdien af det beregnede skatteaktiv ved regnskabsårets udløb.

Materielle anlægsaktiver
værdiansættes  til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris med tillæg af eventuel opskrivning og med fradrag af scrapværdi. Aktivernes forventede brugstider fastsættes efter følgende principper:

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter
indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnes til kostpris.

Passiver

Andre finansielle forpligtelser
værdiansættes til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 289.765
Bruttoresultat 289.765 278.349
Personaleomkostninger 1 -192.719 -121.233
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -47.172 -47.172
Resultat af ordinær primær drift 49.874 109.944
Øvrige finansielle omkostninger -170 -188
Ordinært resultat før skat 49.704 109.756
Skat af årets resultat 2 -11.014 -20.362
Årets resultat 38.690 89.394
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 20.000 50.000
Overført resultat 18.690 39.394
I alt 38.690 89.394

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 33.193 80.365
Materielle anlægsaktiver i alt 33.193 80.365
Anlægsaktiver i alt 33.193 80.365
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61.563 47.563
Tilgodehavende skat 5.830
Andre tilgodehavender 14.902 5.026
Tilgodehavender i alt 82.295 52.589
Likvide beholdninger 349.135 306.997
Omsætningsaktiver i alt 431.430 359.586
Aktiver i alt 464.623 439.951

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 80.000 80.000
Overført resultat 150.134 131.444
Forslag til udbytte 20.000 50.000
Egenkapital i alt 250.134 261.444
Hensættelse til udskudt skat 154
Hensatte forpligtelser i alt 154
Skyldig selskabsskat 15.998 30.746
Langfristede gældsforpligtelser i alt 15.998 30.746
Skyldig selskabsskat 30.127 13.848
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 168.364 133.759
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 198.491 147.607
Gældsforpligtelser i alt 214.489 178.353
Passiver i alt 464.623 439.951

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 131.444 50.000 261.444
Betalt udbytte -50.000 -50.000
Årets resultat 18.690 20.000 38.690
Egenkapital, ultimo 80.000 150.134 20.000 250.134

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2018/18 2016/17
  kr. t.kr.
Løn og gager 188383 117758

Andre omkostninger til social sikring

4336 3475
  192719

121233

Antal ansatte 1 1

 

2. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. t.kr.
Aktuel skat 16998 30746
Ændring af udskudt skat -5984 -10384
  11014 20362

 

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 8 stk. a 10.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 28.01.2011. 80.000
Tilgang 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 80.000

 

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Frede Kragh, Skals

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

false false false true 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Frede Kragh Vestervænget 13 8832 Skals 334931262017-10-012018-09-30 334931262017-10-012018-09-300 334931262016-10-012017-09-30 334931262017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 334931262016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 334931262017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262018-09-30 334931262017-09-30 334931262017-10-01fsa:ContributedCapitalMember 334931262017-10-01fsa:RetainedEarningsMember 334931262017-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 334931262017-10-01 334931262017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 334931262017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262018-09-30fsa:ContributedCapitalMember 334931262018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 334931262018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK