ENCON ApS

Lystgårdsparken 37

8300 Odder


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/01/2017
Susanne Kruse
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenENCON ApS
Lystgårdsparken 37
8300 Odder
CVR-nr:30585615
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseSparekassen Kronjylland
8300 8400 Ebeltoft

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Nettoomsætning 120.150 84.200
     Andre eksterne omkostninger -43.343 -35.014
Bruttoresultat 76.807 49.186
Personaleomkostninger -27.250 0
Resultat af ordinær primær drift 49.557 49.186
Øvrige finansielle omkostninger -358 -5.899
Ordinært resultat før skat 49.199 43.287
Årets resultat 49.199 43.287
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 49.199 43.287
I alt 49.199 43.287

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.062 0
Andre tilgodehavender 0 54.940
Tilgodehavender i alt 19.062 54.940
Likvide beholdninger 97.303 54.116
Omsætningsaktiver i alt 116.365 109.056
Aktiver i alt 116.365 109.056

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -18.330 -67.527
Egenkapital i alt 106.670 57.473
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 47.418
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 9.695 4.165
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.695 51.583
Gældsforpligtelser i alt 9.695 51.583
Passiver i alt 116.365 109.056

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteten er regnskabsmæssige ydelser. 

Der er ikke sket nogle ændringer i udviklingen af aktiviteter og økonomiske forhold. 

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Susanne Kruse Lystgårdsparken, 37 8300 true false false false 305856152015-10-012016-09-30 305856152014-10-012015-09-30 305856152015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152016-09-30 305856152015-09-30 iso4217:DKK