JACOBSEN VVS VIBORG ApS

Holstebrovej 76

8800 Viborg


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/11/2016
Kim Jacobsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJACOBSEN VVS VIBORG ApS
Holstebrovej 76
8800 Viborg
CVR-nr:26622964
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseHvidbjerg Bank
8800 Viborg

Ledelsespåtegning


Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2015/2016 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.


Viborg, den 13/10/2016

Direktion
Kim Jacobsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab også fremover ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse af Jacobsen VVS Viborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 20/10/2016Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
CVR:

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse


Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
 

Balance


Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
EDB-udstyr …………………………………………………….. 3 år 0 kr.
Småanskaffelser ved stiftelse ……………………………….. 3 år 0 kr.
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til bruttopris – 30%. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi
 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 428.459 363.802
Personaleomkostninger -438.119 -342.186
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift -9.660 21.616
Øvrige finansielle omkostninger -29.572 -34.993
Ordinært resultat før skat -39.232 -13.377
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -39.232 -13.377
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -39.232 -13.377
I alt -39.232 -13.377

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 315.200 327.500
Varebeholdninger i alt 315.200 327.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 177.399 173.323
Igangværende arbejder for fremmed regning 98.700 104.300
Andre tilgodehavender 700 700
Periodeafgrænsningsposter 11.576 13.888
Tilgodehavender i alt 288.375 292.211
Omsætningsaktiver i alt 603.575 619.711
Aktiver i alt 603.575 619.711

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.000 3.000
Overført resultat -114.764 -75.532
Egenkapital i alt 1 13.236 52.468
Gæld til banker 0 73.847
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 73.847
Gæld til banker 255.308 219.908
Leverandører af varer og tjenesteydelser 100.812 77.578
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 234.219 195.910
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 590.339 493.396
Gældsforpligtelser i alt 590.339 567.243
Passiver i alt 603.575 619.711

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 3.000 -75.532 xxx.xxx 52.468
Udloddet ordinært udbytte xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Årets resultat xxx.xxx xxx.xxx -39.232 xxx.xxx -39.232
Egenkapital ultimo 125.000 3.000 -114.764 xxx.xxx 13.236

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2015/2016 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

  • At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

  • At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse ultimo

Santander, AV 51274, 24 x 2,438 ................         58.512 kr.

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 266229642015-07-012016-06-30 266229642015-07-012016-06-300 266229642015-07-012016-06-301 266229642014-07-012015-06-30 266229642015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642016-06-30 266229642015-06-30 iso4217:DKK