TORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

Søren Frichs Vej 38, 1 25

8230 Åbyhøj


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/02/2016
Torben Utzon
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS
Søren Frichs Vej 38, 1 25
8230 Åbyhøj
Telefonnummer:87301100
CVR-nr:41777613
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning      
      
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Torben Utzon Revision, Registrerede Revisorer ApS.      
      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.      
      
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et       
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.      
      
Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.      
      
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Århus, den 29/02/2016

Direktion
Torben Utzon
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

I henhold til Årsregnskabslovens § 135 har selskabet fravalgt revisionen af årsrapporten for dette og kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er bogføring, revision, økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2014-15 udviser et resultat efter skat på kr. 29.020. Resultatet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 807.414.

 

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabårets afslutning der væsentligt påvirker selskabets økonomiske stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.      
      
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.      
      
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.      
      
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med der beløb, der vedrører regnskabsåret.      
 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste      
Bruttofortjeneste består af omsætning fratrukket andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, salgsomkostninger og transportomkostninger.      
      
Finansielle indtægter       
Renteindtægter samt kursgevinster på obligationer.      
      
Finansielle omkostninger      
Renteudgifter samt kurstab på obligationer.      
      
Afskrivninger    
Afskrivninger på driftsmidler er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede      
levetid. Afskrivningerne foretages efter denne betragtning over 5 år.      
      
Småanskaffelser under 12.800 kr. er udgiftsført straks.      
 

Skat af årets resultat      
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i  resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      
      
Aktuelle Skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.      
      
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.      
 

Balance

Anlægsaktiver      
Udgifter til driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-skrivninger      
      
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider på 5 år.      
      
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvendingspris, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.      
      
Værdipapirer      
Værdipapirer medtages til børsværdien på balancedagen      
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsning måles til kostpris.      
      
Udbytte      
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises i en særskilt post under egenkapitalen.      
 

 

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 327.001 325.176
Personaleomkostninger 1 -351.648 -340.633
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift -24.647 -15.457
Andre finansielle indtægter 2 13.926 39.281
Øvrige finansielle omkostninger 3 -16.352 -168
Ordinært resultat før skat -27.073 23.656
Ekstraordinære indtægter 65.000 0
Ekstraordinært resultat før skat 37.927 23.656
Skat af årets resultat 4 -8.907 -5.843
Årets resultat 29.020 17.813
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 29.020 17.813
I alt 29.020 17.813

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 250.516 569.385
Deposita 15.428 7.800
Finansielle anlægsaktiver i alt 265.944 569.385
Anlægsaktiver i alt 265.944 569.385
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.460 33.000
Udskudte skatteaktiver 174 621
Tilgodehavende skat 0 1.650
Andre tilgodehavender 1.038 8.028
Periodeafgrænsningsposter 10.279 12.060
Tilgodehavender i alt 53.951 63.159
Likvide beholdninger 615.155 258.938
Omsætningsaktiver i alt 669.106 322.097
Aktiver i alt 935.050 891.482

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 682.414 653.394
Egenkapital i alt 807.414 778.394
Andre hensatte forpligtelser 29.375 27.500
Hensatte forpligtelser i alt 29.375 27.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.410 7.116
Skyldig selskabsskat 3.732 4.272
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 32.279 20.691
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 53.840 53.509
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 98.261 85.588
Gældsforpligtelser i alt 98.261 85.588
Passiver i alt 935.050 891.482

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 320.885 309.635
Pensionsbidrag 26.118 26.118
Andre omkostninger til social sikring 4.645 4.880
  351.648 340.633

 

2. Andre finansielle indtægter

  2014/15 2013/14
  kr. kr.

Renteindtægter, obligationer

13.920 20.643
Renteindtægter, Bank 0 0
Renteindtægter, Skat 6 108
Kursgevinst, obligationer 0 18.530

 

13.926 39.281

 

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Renteudgifter, Skat 1 168
Renteudgifter, bank 8 0
Renteudgifter, kreditorer 3 0
Kurstab, obligationer 16.340 0
  16.352 168

 

4. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 8.460 6.272
Ændring af udskudt skat 447 -429
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  8.907 5.843

 

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser og ingen aktiver er pantsat.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Torben Utzon, Ingerslevs Boulevard 25, 4. tv., 8000 Århus C

Nærtstående parter

Torben Utzon (direktør)

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

false 01/10/2013 30/09/2014 Ingen bistand Torben Utzon Søren Frichs Vej 38K, kontor 25 8230 Åbyhøj 417776132014-10-012015-09-30 417776132014-10-012015-09-300 417776132013-10-012014-09-30 417776132014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132015-09-30 417776132014-09-30 iso4217:DKK