AKTIV LEG ApS

Boldingvej 5

7250 Hejnsvig


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/01/2019
Erik Nielsen Poulsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAKTIV LEG ApS
Boldingvej 5
7250 Hejnsvig
CVR-nr:25222199
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1014773394

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 for Aktiv Leg ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hejnsvig, den 14/12/2018

Direktion
Erik Nielsen PoulsenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Aktiv Leg ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Aktiv Leg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grindsted, 14/12/2018Lisbeth Jessen , mne2923
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITET

Selskabets aktivitet består i produktion og salg af legeredskaber.

 

UDVIKLING I SELSKABETS AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Årets resultat udviser et overskud på kr. 31.528, hvilket selskabets ledelse ikke betragter som tilfredsstillende.
                
Forventningerne til 2018/19 er positive. Der forventes således et efter markedsforholdene tilfredsstillende niveau for såvel omsætning som indtjening.

 

BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser af væsentlig betydning for årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet af-lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


RESULTATOPGØRELSEN

 

Resultatopgørelsen er artsopdelt.
Årsrapporten aflægges i DKK.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, varekøb, ændring af lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter. Indtægterne fra salg indregnes i det år, hvor levering har fundet sted.

 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager lønafhængige omkostninger.

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

 

 

 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

 

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret og omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

 

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at omkostningerne afholdes.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Bygninger omfatter anlagt parkeringsplads på lejet grund.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Bygninger: 14 år, 0%

Produktionsanlæg og maskiner: 5 - 10 år, 0-25%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3 - 10 år, 0-10%


Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materialle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme regnskabspraksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-prisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl-pematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. 

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris. 

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.616.867 1.372.572
Personaleomkostninger 1 -1.353.383 -1.235.863
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -135.720 -258.839
Andre driftsomkostninger -103.390 -12.934
Resultat af ordinær primær drift 24.374 -135.064
     Andre finansielle omkostninger -87.314 -70.338
Ordinært resultat før skat -62.940 -205.402
Skat af årets resultat 2 94.468 53.933
Årets resultat 31.528 -151.469
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 31.528 -151.469
I alt 31.528 -151.469

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 88.926
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 0 88.926
Grunde og bygninger 89.643 99.473
Produktionsanlæg og maskiner 500.883 992.941
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40.897 211.939
Materielle anlægsaktiver i alt 4 631.423 1.304.353
Anlægsaktiver i alt 631.423 1.393.279
Fremstillede varer og handelsvarer 475.498 455.581
Varebeholdninger i alt 475.498 455.581
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 426.689 130.400
Igangværende arbejder for fremmed regning 165.300 155.500
Udskudte skatteaktiver 275.475 181.007
Andre tilgodehavender 1.000 5.250
Periodeafgrænsningsposter 20.295 35.911
Tilgodehavender i alt 888.759 508.068
Likvide beholdninger 0 33.651
Omsætningsaktiver i alt 1.364.257 997.300
Aktiver i alt 1.995.680 2.390.579

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 42.271 10.743
Egenkapital i alt 168.271 136.743
Leasingforpligtelser 278.848 564.228
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5 278.848 564.228
Gæld til banker 215.640 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 250.964 165.530
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 848.830 690.475
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 92.376 646.644
Leasingforpligtelser 140.751 186.959
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.548.561 1.689.608
Gældsforpligtelser i alt 1.827.409 2.253.836
Passiver i alt 1.995.680 2.390.579

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17

Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 5

kr. kr.
Løn og gager 1.314.633 1.198.796
Andre omkostninger til social sikring 38.750 37.067
  1.353.383 1.235.863

2. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat -94.468 -53.933
  -94.468 -53.933

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Færdiggjorte udviklingsprojekter
  kr.
Kostpris primo 410.084
Afgang -410.084
Kostpris ultimo 0
Af- og nedskrivning primo -321.158
Afgang 321.158
Af- og nedskrivning ultimo 0
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

 

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 140.431 1.445.422 394.948
Tilgang 0 0 18.500
Afgang 0 -579.000 -328.491
Kostpris ultimo 140.431 866.422 84.957
     
Af- og nedskrivning primo -40.958 -452.481 -183.009
Årets afskrivning -9.830 -121.834 -4.056
Tilbageførsel ved afgang 0 208.776 143.005
Af- og nedskrivning ultimo -50.788 -365.539 -44.060
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 89.643 500.883 40.897
       
Heraf udgør finansielt leasede aktiver 0 500.883 0
 

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 419.599 140.751 278.848 0
  419.599 140.751 278.848 0

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev med virksomhedspant på kr. 1.000.000.
De pantsatte aktiver har en bogført værdi på tkr. 1.199 pr. 30. september 2018.


Ejendomsretten til finansielt leasede aktiver tilhører leasinggiver. Finansielt leasede aktiver er indregnet under produktionsanlæg og maskiner med tkr. 501 og under gældsforpligtelser med tkr. 420.

false false true false true 01/10/2016 30/09/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Krogh & Thomsen I/S Trehøjevej 1 7200 Grindsted 252221992017-10-012018-09-30 252221992017-10-012018-09-301 252221992017-10-012018-09-300 252221992017-10-012018-09-302 252221992016-10-012017-09-30 252221992017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992018-09-30 252221992017-09-30 iso4217:DKK