KEAPS ApS

Fælledvej 6, 2 th

2200 København N


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Dan Hove
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKEAPS ApS
Fælledvej 6, 2 th
2200 København N
Telefonnummer:31319077
e-mailadresse:danhove@hotmail.com
CVR-nr:33064934
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 for KEAPS ApS.

 

Revisorfirmaet Lysehøj ApS har ydet assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten.

 

Direktionen indstiller årsrapporten til genralforsamlingens godkendelse.
 

 


København N, den 31/05/2017

Direktion
Dan Hove

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets direktion anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt, og fravælger derfor revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i at drive rengørings virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat på tkr.  -13 er ikke tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selsskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indrening måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effeltiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominel beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætningen ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Posten indeholder foretagne afskrivninger med tillæg og fradrag af tab og gevinst ved afhændelse. Afskrivningerne er baseret på en løbende vurdering af aktivernes brugstid for virksomheden.
Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives liniært over de enkelte aktivers forventede brugstid,der andrager:
Driftsmateriel og inventar: 5 år

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydninger i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktel skal indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på balancedagen. Skattesatsen på balancedagen er 22%

 

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.454.381 2.039.589
Personaleomkostninger 1 -1.421.434 -1.592.322
     Lønninger -1.544.588
     Andre omkostninger til social sikring -13.530
     Andre personaleomkostninger -34.204
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -45.643 -68.999
Resultat af ordinær primær drift -12.696 378.268
Øvrige finansielle omkostninger -6.389
Ordinært resultat før skat -12.696 371.879
Skat af årets resultat 2 3.023 -89.723
Årets resultat -9.673 282.156
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -9.673 282.156
I alt -9.673 282.156

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 39.999 57.141
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 39.999 57.141
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 66.502 71.003
Materielle anlægsaktiver i alt 4 66.502 71.003
Anlægsaktiver i alt 106.501 128.144
Fremstillede varer og handelsvarer 2.500 2.500
Varebeholdninger i alt 2.500 2.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 180.891 95.533
Igangværende arbejder for fremmed regning 230.435
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 106.825
Udskudte skatteaktiver 7.871 0
Andre tilgodehavender 6.300 6.300
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 301.887 332.268
Likvide beholdninger 565.707 767.779
Omsætningsaktiver i alt 870.094 1.102.547
Aktiver i alt 976.595 1.230.691

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 457.271 466.944
Egenkapital i alt 537.271 546.944
Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.500 133.244
Skyldig selskabsskat 53.329 57.481
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 233.824 493.022
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 129.671
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 439.324 683.747
Gældsforpligtelser i alt 439.324 683.747
Passiver i alt 976.595 1.230.691

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 466.944 546.944
Årets resultat -9.673 -9.673
Egenkapital, ultimo 80.000 457.271 537.271

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 1.378.405 1.526.391
Pensionsbidrag 20.754 13.530
Andre omkostninger til social sikring 22.275 24.315
  1.421.434 1.564.236

2. Skat af årets resultat

  2016
  kr.
Aktuel skat 4.848
Ændring af udskudt skat -7.871
 

-3.023

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Erhvervede patenter.
  kr.
Kostpris primo 57.141
Årets afskrivning -17.142
Regnskabsmæssig værdi ultimo 39.999

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 71.003
Tilgang 24.000
Kostpris ultimo 95.003
 
Årets afskrivning -28.501
Regnskabsmæssig værdi ultimo 66.502
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Christian Lysehøj Hovedgaden 60 L 4140 Borup 330649342016-01-012016-12-31 330649342016-01-012016-12-310 330649342015-01-012015-12-31 330649342016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330649342015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330649342016-12-31 330649342015-12-31 330649342016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 330649342016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 330649342016-01-01 330649342016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330649342016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 330649342016-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK