ANNEBERGPARKEN ApS

Lyskær 13A

2730 Herlev


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
17/12/2015
Søren Stensdal
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenANNEBERGPARKEN ApS
Lyskær 13A
2730 Herlev
CVR-nr:27981321
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseJyske Bank A/S
Vesterbrogade 9
1780 København V
DK Danmark
RevisorBEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Voergårdvej 2
9200 Aalborg SV
DK Danmark
CVR-nr:32895468
P-enhed:1016042087

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.14 - 30.09.15 for Annebergparken ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Herlev, den 17/12/2015

Direktion
Søren Stensdal
DirektørDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ANNEBERGPARKEN ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ANNEBERGPARKEN ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Aalborg, 17/12/2015Henrik Bjørn
Statsaut. revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at være komplementar i K/S Kastaniehaven, Holbæk.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et forventet resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

 

Her indregnes omkostninger til administration.

 

Finansielle poster


Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.


Skatter


Årets aktuelle skatter, sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
 

Balance

Tilgodehavender


Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.


Egenkapital


Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

 

Aktuelle og udskudte skatter


Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser


Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Eksterne omkostninger -10.000 -10.500
Bruttoresultat -10.000 -10.500
Resultat af ordinær primær drift -10.000 -10.500
Andre finansielle indtægter 1 9.217 11.983
Øvrige finansielle omkostninger 2 -678 -1.188
Ordinært resultat før skat -1.461 295
Skat af årets resultat 3 320 -75
Årets resultat -1.141 220
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -1.141 220
I alt -1.141 220

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 160.222 151.005
Udskudte skatteaktiver 336 16
Tilgodehavender i alt 160.558 151.021
Omsætningsaktiver i alt 160.558 151.021
Aktiver i alt 160.558 151.021

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 10.698 11.839
Egenkapital i alt 4 135.698 136.839
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 3.750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 19.860 5.432
Anden gæld 5.000 5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 24.860 14.182
Gældsforpligtelser i alt 24.860 14.182
Passiver i alt 160.558 151.021

Noter

1. Andre finansielle indtægter

  2014/15 2013/14
  DKK DKK
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 9.217 11.983
I alt 9.217 11.983

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2014/15 2013/14
  DKK DKK
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder -678 -1.188
I alt -678 -1.188

3. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  DKK DKK
Regulering af udskudt skat -320 -75
I alt -320 -75

 

4. Egenkapital i alt

  Registreret kapital

Overført

resultat

Ialt
  DKK DKK DKK
Saldo primo 125.000 11.839 136.839
Årets resultat 0 -1.141 -1.141
Egenkapital ultimo 125.000 10.698 135.698

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar for K/S Kastaniehaven, Holbæk og hæfter direkte og ubegrænset for alle kommanditselskabernes forpligtelser. Gælden udgør pr. 30.09.15 tilsammen t.DKK 75.292.

 

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk og ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til administrationsselskabet Stensdal Group A/S' årsregnskab for yderligere oplysninger. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten m.v.

6. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

 

  30.09.15 30.09.14
  DKK DKK

Udskudt skatteaktiv primo

Korrektion primo (sambeskatning)

Regulering af årets udskudte skat

16

0

320

91

0

-75

Udskudt skatteaktiv ultimo 336 16
 

 

01/10/2013 30/09/2014 Revisionspåtegning Kim Sørensen Asgaard Group A/S, Lyskær 13A 2730 Herlev 279813212014-10-012015-09-30 279813212014-10-012015-09-301 279813212014-10-012015-09-300 279813212013-10-012014-09-30 279813212014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 279813212013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 279813212015-09-30 279813212014-09-30 iso4217:DKK