JAN GANICK INVEST ApS

Ålekistevej 217

2720 Vanløse


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/05/2017
Jan Ganick
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJAN GANICK INVEST ApS
Ålekistevej 217
2720 Vanløse
CVR-nr:73522919
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Jan Ganick Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Vanløse, den 08/05/2017

Direktion
Jan Gottlieb Ganick

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Jan Ganick Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jan Ganick Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 08/05/2017Jesper Bentzen
Registreret Revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

 

Indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen.

 

Skat og udskudt skat:
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:

Bil  10%
Ejendom  0% (investeringsejd)

 

Småanskaffelser på indtil 12.900 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse for tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat, der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet.

Udskudt skat afsættes i det omfang det kan påfalde selskabet. Der afsættes ikke skatteaktiver af skattemæssige underskud, undtagen i det tilfælde at det er dokumenterbart, at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud inden for en kort årrække.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 127.234 130.883
Eksterne omkostninger -161.520 -173.417
Bruttoresultat -34.286 -42.534
Resultat af ordinær primær drift -34.286 -42.534
Andre finansielle indtægter 34.520 7.098
Øvrige finansielle omkostninger -7.400 -39.987
Ordinært resultat før skat -7.166 -75.423
Årets resultat -7.166 -75.423
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.600 0
Overført resultat -57.766 -75.423
I alt -7.166 -75.423

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 753.525 753.525
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 80.000 96.000
Materielle anlægsaktiver i alt 1 833.525 849.525
Anlægsaktiver i alt 833.525 849.525
Tilgodehavende skat 929 0
Tilgodehavender i alt 929 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 286.696 265.281
Værdipapirer og kapitalandele i alt 286.696 265.281
Likvide beholdninger 2.381 172
Omsætningsaktiver i alt 290.006 265.453
Aktiver i alt 1.123.531 1.114.978

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 474.522 532.288
Forslag til udbytte 50.600 0
Egenkapital i alt 725.122 732.288
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 376.809 361.090
Deposita 21.600 21.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 398.409 382.690
Gældsforpligtelser i alt 398.409 382.690
Passiver i alt 1.123.531 1.114.978

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 0 532.288 0 732.288
Betalt udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -57.766 50.600 -7.166
Egenkapital, ultimo 200.000 0 474.522 50.600 725.122

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 753.525 160.000
Tilgang 0 0
Afgang -0 0
Kostpris ultimo 753.525 160.000
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -0 -64.000
Årets afskrivning -0 -16.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -0 -80.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 753.525 80.000
 

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendom samt investeringsvirksomhed.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt ejerpantebrev på 400.000 kr. med pant i selskabets ejendom deponeret i pengeinstitut.

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed jesper bentzen egegårdsvej 39c 1 2610 735229192016-01-012016-12-31 735229192016-01-012016-12-311 735229192016-01-012016-12-310 735229192015-01-012015-12-31 735229192016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192016-12-31 735229192015-12-31 735229192016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 735229192016-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 735229192016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192016-01-01 735229192016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK