Advokatpartnerselskabet Drachmann

Skolegade 24

4800 Nykøbing F


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/03/2019
Morten Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAdvokatpartnerselskabet Drachmann
Skolegade 24
4800 Nykøbing F
Telefonnummer:54845050
e-mailadresse:drachmann@drachmann.com
CVR-nr:36897961
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorØernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab
Langgade 4
4800 Nykøbing F
DK Danmark
CVR-nr:37121924
P-enhed:1020772162

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Advokatpartnerselskabet Drachmann.   
   
   
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   
   
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.   
   
   
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   
   
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   
 


Nykøbing F., den 09/02/2019

Direktion
Morten JensenBestyrelse
Lone Rømø
Formand
Morten Dobel Ammentorp
Morten Jensen
Sissel Victoria Egede-Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Advokatpartnerselskabet Drachmann

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokatpartnerselskabet Drachmann for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores arbejde ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Nykøbing F., 09/02/2019Kim Sørensen , mne15324
Registreret revisor
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab
CVR: 37121924

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter   
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.   
   
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold   
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et resultat på kr. 0, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 600.000.   
   
Selskabets ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende.   
   
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning   
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.   


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
 
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
 
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætningen med fradrag af andre eksterne omkostninger.
 
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
 
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.  
 
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 10 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.
 
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.  
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier.
 
                                                                          Brugstid                     Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar            3 - 10 år                     0 - 100%
Indretning af lejede lokaler                                     10 år                              0%
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
 
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
 
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
 
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 14.557.717 15.528.523
Personaleomkostninger -14.111.746 -15.162.855
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -429.462 -365.523
Resultat af ordinær primær drift 16.509 145
Andre finansielle indtægter 103
Øvrige finansielle omkostninger -16.509 -248
Ordinært resultat før skat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 383.333 40.216
Immaterielle anlægsaktiver i alt 383.333 40.216
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 476.023 460.759
Indretning af lejede lokaler 1.225.257 1.020.280
Materielle anlægsaktiver i alt 1.701.280 1.481.039
Andre værdipapirer og kapitalandele 52.500 52.500
Andre tilgodehavender 328.875 328.875
Finansielle anlægsaktiver i alt 381.375 381.375
Anlægsaktiver i alt 2.465.988 1.902.630
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.102.558 832.301
Andre tilgodehavender 1.126.744 36.146
Periodeafgrænsningsposter 52.811 54.192
Tilgodehavender i alt 2.282.113 922.639
Likvide beholdninger 48.576.846 65.299.038
Omsætningsaktiver i alt 50.858.959 66.221.677
Aktiver i alt 53.324.947 68.124.307

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 600.000 600.000
Egenkapital i alt 600.000 600.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 598.247 653.194
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 52.126.700 66.871.113
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 52.724.947 67.524.307
Gældsforpligtelser i alt 52.724.947 67.524.307
Passiver i alt 53.324.947 68.124.307

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 600.000 0 600.000
Årets resultat 0 0 0
Egenkapital, ultimo 600.000 0 600.000

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Maksimal huslejeforpligtigelse udgør       10.414.500   10.898.250
           
Maksimal leasingforpligtigelse udgør       187.979   224.697

 

 

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for klienttilsvar på kr. 48.143.344.        
Indestående på klientkonti     48.258.848   62.119.231

 

 

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 15
           

 

 

false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Øernes Revision Langgade 4 4800 Nykøbing F 368979612018-01-012018-12-31 368979612018-01-012018-12-311 368979612018-01-012018-12-310 368979612018-01-012018-12-310 368979612018-01-012018-12-311 368979612018-01-012018-12-312 368979612018-01-012018-12-313 368979612018-01-012018-12-312 368979612017-01-012017-12-31 368979612018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 368979612017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 368979612018-12-31 368979612017-12-31 368979612018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 368979612018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 368979612018-01-01 368979612018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 368979612018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 368979612018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 368979612018-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK