FREDERIKSHAVN BYGGE- OG RENOVERINGSSELSKAB ApS

Højen 7

9900 Frederikshavn


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/12/2015
Erik Nielsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFREDERIKSHAVN BYGGE- OG RENOVERINGSSELSKAB ApS
Højen 7
9900 Frederikshavn
Telefonnummer:98484174
Fax:98484640
CVR-nr:11905072
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014/2015

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
 

Selskabets ledelse indestår for betingelserne for at undlade revision er opfyldt og foreslår at fravælge revision for næste regnskabsår.


Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.


Sæby, den 22/12/2015

Direktion
Carsten Nielsen
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne Frederikshavn Byggge- og Renoveringsselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Frederikshavn Bygge- og Renoveringsselskab ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomhedens ejer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens ejers ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomhedens ejer har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Sæby, 22/12/2015Niels Poulsen
Registreret Revisor
NP Revision - cvr.nr. 16077844

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.


Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, og når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, distribution, reklame, lokaler, administration.

 

Finansielle poster:
Finansielle poster omfatter finansielle indtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende fremmed valuta

 

Skat af årets resultat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapital med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

 

Finansielle anlægsaktiver:
Kapitalandele i tilknyttet og associeret virksomheder måles til kostpris.

 

Kapitalandele i tilknyttet og associerede virksomheder nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

 

Skyldig skat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser:
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Resultat af ordinær primær drift -7.360 -8.925
Øvrige finansielle omkostninger -10.870 -10.028
Ordinært resultat før skat -18.230 -18.953
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -18.230 -18.953
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -18.230 -18.953
I alt -18.230 -18.953

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 102.523 102.523
Materielle anlægsaktiver i alt 102.523 102.523
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 250.001 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 250.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 250.001 250.000
Anlægsaktiver i alt 352.524 352.523
Aktiver i alt 352.524 352.523

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -259.406 -241.176
Egenkapital i alt -134.406 -116.176
Gæld til banker 100.000 100.018
Anden gæld 386.930 368.681
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 486.930 468.699
Gældsforpligtelser i alt 486.930 468.699
Passiver i alt 352.524 352.523

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt 

 

Kapitalandele i virksomheder omfatter:


 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Resultat
Ikon A/S, Frederikshavn Kommune 100% 622.323 -149.151

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Bogført værdi af pantsatte aktiver:

Ejendom                              102523

 

Hæftelser:

Ejerpantebrev                         75000

 

Ejerpantebrev i grund er stillet til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed NP Revision Skolegade 6 9300 Sæby 119050722014-07-012015-06-30 119050722014-07-012015-06-300 119050722014-07-012015-06-301 119050722013-07-012014-06-30 119050722014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 119050722013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 119050722015-06-30 119050722014-06-30 iso4217:DKK