TORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

Søren Frichs Vej 38, 1 25

8230 Åbyhøj


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/12/2017
Torben Utzon
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS
Søren Frichs Vej 38, 1 25
8230 Åbyhøj
Telefonnummer:87301100
CVR-nr:41777613
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning      
      
Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Torben Utzon Revision, Registrerede Revisorer ApS.      
      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.      
      
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

 

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.     
      
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Åbyhøj, den 14/12/2017

Direktion
Torben Utzon
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er bogføring, revision, økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2016/17 udviser et resultat efter skat på kr. 25.646. Resultatet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 849.630.

 

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabårets afslutning der væsentligt påvirker selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.      
      
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.      
      
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.      
     

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste      
Bruttofortjeneste indeholder nettoomæstning med fradrag af eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, salg og transport.
      
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af obligationer.      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.     
      
Afskrivninger    
Afskrivninger på driftsmidler er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede      
levetid. Afskrivningerne foretages efter denne betragtning over 5 år.      
      
Småanskaffelser under 13.200 kr. udgiftsføres straks.      
 

Skat af årets resultat      
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i  resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      
      
Aktuelle Skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.      
      
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.      
      
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.      
 

Balance

Materielle anlægsaktiver      
Udgifter til driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider på 5 år.      
      
Finansielle anlægsaktiver     
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter danske realkreditobligationer. Værdipapirer medtages til børsværdien på balancedagen.     
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsning måles til kostpris.      
      
Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Udbytte      
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises i en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 353.881 310.593
Personaleomkostninger 1 -339.013 -305.009
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 14.868 5.584
Andre finansielle indtægter 2 18.563 15.670
Øvrige finansielle omkostninger 0 -18
Ordinært resultat før skat 33.431 21.236
Skat af årets resultat 3 -7.785 -4.666
Årets resultat 25.646 16.570
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 25.646 16.570
I alt 25.646 16.570

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 378.722 285.453
Deposita 15.428 15.428
Finansielle anlægsaktiver i alt 394.150 300.881
Anlægsaktiver i alt 394.150 300.881
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.875 71.625
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 40.000
Udskudte skatteaktiver 285 436
Andre tilgodehavender 701 6.494
Periodeafgrænsningsposter 14.993 8.857
Tilgodehavender i alt 47.854 127.412
Likvide beholdninger 486.803 496.710
Omsætningsaktiver i alt 534.657 624.122
Aktiver i alt 928.807 925.003

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 724.630 698.984
Egenkapital i alt 849.630 823.984
Andre hensatte forpligtelser 27.500 24.375
Hensatte forpligtelser i alt 27.500 24.375
Skyldig selskabsskat 5.562 3.888
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 42.840 66.206
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 3.275 6.550
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 51.677 76.644
Gældsforpligtelser i alt 51.677 76.644
Passiver i alt 928.807 925.003

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 307.021 268.973
Pensionsbidrag 26.118 26.118
Andre omkostninger til social sikring 5.875 9.918
  339.013 305.009

 

2. Andre finansielle indtægter

  2016/17 2015/16
  kr. kr.

Renteindtægter, obligationer

10.938 9.279
Renteindtægter, Bank 0 0
Renteindtægter, Skat 12 6
Kursgevinst, obligationer 7.613 6.392

 

18.563 15.670

 

3. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 7.634 4.928
Ændring af udskudt skat 151 -262
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  7.785 5.843

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser og ingen aktiver er pantsat.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Torben Utzon, Mariane Thomsens Gade 39, 4 - 2, 8000 Århus C

Nærtstående parter

Torben Utzon (direktør)

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

false false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Ingen bistand Torben Utzon Søren Frichs Vej 38K, kontor 25 8230 Åbyhøj 417776132016-10-012017-09-30 417776132016-10-012017-09-300 417776132015-10-012016-09-30 417776132016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 417776132017-09-30 417776132016-09-30 iso4217:DKK