SK-Transport IVS

Stavnsvej 144

8381 Tilst


Årsrapport

16. april 2018 - 15. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2019
Muhumed Shafi Abdi
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSK-Transport IVS
Stavnsvej 144
8381 Tilst
Telefonnummer:31844362
e-mailadresse:Sk-trans@hotmail.com
CVR-nr:39460327
Regnskabsår:16/04/2018 - 15/04/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 16. april 2018 - 15. april 2019 for SK-Transport IvS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 15. april 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 16. april - 15. april 2019.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Tilst, den 22/05/2019

Direktion
Muhumed Shafi Abdi
DirektørLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

 

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 40.169, og selskabets balance pr. 15. april 2019 udviser en positiv egenkapital på kr. 40.170.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

 

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

 

Der er ingen sammenligningstal, idet 2018/19 er selskabets første regnskabsperiode.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

 

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttofortjeneste

 

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

 

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

 

Andre eksterne omkostninger

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

 

 

 

 

 

Af- og nedskrivninger

 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med en del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte egenkapitalen.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid og restværdi.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 16. apr. 2018 - 15. apr. 2019

Note 2018/19 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 155.572
Personaleomkostninger -83.365
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -17.067
Resultat af ordinær primær drift 55.140
Øvrige finansielle omkostninger -3.032
Ordinært resultat før skat 52.108
Skat af årets resultat -11.939
Årets resultat 40.169
Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for iværksætterselskab 39.999
Overført resultat 170
I alt 40.169

Balance 15. april 2019

Aktiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85.333
Materielle anlægsaktiver i alt 85.333
Anlægsaktiver i alt 85.333
Likvide beholdninger 68.985
Omsætningsaktiver i alt 68.985
Aktiver i alt 154.318

Balance 15. april 2019

Passiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
     Reserve for Iværksætterselskab 39.999
Overført resultat 170
Egenkapital i alt 40.170
Skyldig selskabsskat 11.939
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 80.155
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 22.054
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 114.148
Gældsforpligtelser i alt 114.148
Passiver i alt 154.318
false false Ingen bistand Muhumed Shafi Abdi Stavnsvej 144 8381 Tilst 394603272018-04-162019-04-15 394603272018-04-162019-04-150 394603272018-04-162019-04-15fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 394603272018-04-162019-04-15fsa:RetainedEarningsMember 394603272019-04-15 iso4217:DKK