ARKITEKTFIRMAET POVL KREBS ApS

Ordrup Jagtvej 8

2920 Charlottenlund


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/06/2016
Povl Krebs
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenARKITEKTFIRMAET POVL KREBS ApS
Ordrup Jagtvej 8
2920 Charlottenlund
Telefonnummer:33339330
Fax:33309340
CVR-nr:30351703
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorStatsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup
Herlev Bygade 40, 1
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:15592354
P-enhed:1000948120

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar 2015-31. december 2015 for Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015-31. december 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Charlottemlund, den 03/06/2016

Direktion
Povl Wiberg Krebs

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da betingelserne for fravalg af revisor er opfyldt har ledelsen besluttet at fravælge revision for næste regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til direktionen i Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Herlev, 03/06/2016Bent Andrup
statsautoriseret revisor
Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup
CVR: 15592354

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive arkitekt- og designvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 143.150, hvilket anses for utilfredsstillende.

 

Den bogførte egenkapital udgør pr. 31. december 2015 kr. 208.104.

 

Forventet udvikling

Direktionen forventer en fornuftig udvikling i selskabets driftsresultat for året 2016.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter min opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Periodisering

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

 

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet.

Af konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen ikke oplyst, idet betingelserne i årsregnskabslovens § 32 er opfyldt.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, leje og salg m.v..

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af lineære afskrivninger over aktivernes levetid.
De forventede levetider er:
Andre anlæg, inventar 4 år

 

T

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

 

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder værdiansættes til indkøbte materialers kostpris med tillæg af honorararbejde til beregnet kostpris.

 

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst inkl. tillæg, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.307.801 828.515
Personaleomkostninger 1 -753.853 -521.211
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Andre driftsomkostninger -373.471 -196.015
Resultat af ordinær primær drift 180.477 111.289
Andre finansielle indtægter 0 1.229
Ordinært resultat før skat 180.477 112.518
Skat af årets resultat -37.327 0
Årets resultat 143.150 112.518
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 143.150 112.518
I alt 143.150 112.518

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2 0 0
Deposita 21.000 21.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 21.000 21.000
Anlægsaktiver i alt 21.000 21.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 129.878 29.094
Igangværende arbejder for fremmed regning 25.000 120.948
Periodeafgrænsningsposter 0 5.940
Tilgodehavender i alt 154.878 155.982
Likvide beholdninger 446.998 358.579
Omsætningsaktiver i alt 601.876 514.561
Aktiver i alt 622.876 535.561

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 306.000 306.000
Overført resultat -97.896 -241.046
Egenkapital i alt 208.104 64.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser 111.820 290.305
Skyldig selskabsskat 37.327 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 265.625 180.302
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 414.772 470.607
Gældsforpligtelser i alt 414.772 470.607
Passiver i alt 622.876 535.561

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 306.000 -241.046 64.954
Årets resultat 143.150 143.150
Egenkapital, ultimo 306.000 -97.896 208.104

Anpartskapitalen består af kapitalandele á nominelt kr. 500. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 627839 417382
Pensionsbidrag 120381 98088
Andre omkostninger til social sikring 5633 5741
  753853 521211

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg , inventar
  kr.
Kostpris primo 86950
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 86950
   
Af- og nedskrivning primo 86950
Årets afskrivning 0
Tilbageførsel ved afgang -0
Af- og nedskrivning ultimo 86950
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0
 

 

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:


Direktør Povl Krebs, Frølichsvej 30, 2920 Charlottenlund.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal medarbejdere 1 (2014: 1)

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Bent Andrup Herlev Bygade 40 2730 Herlev 303517032015-01-012015-12-31 303517032015-01-012015-12-311 303517032015-01-012015-12-310 303517032014-01-012014-12-31 303517032015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 303517032014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 303517032015-12-31 303517032014-12-31 303517032015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 303517032015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 303517032015-01-01 303517032015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 303517032015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 303517032015-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK