JAN GANICK INVEST ApS

Poppelkrogen 11

2880 Bagsværd


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/04/2018
Jan Ganick
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJAN GANICK INVEST ApS
Poppelkrogen 11
2880 Bagsværd
CVR-nr:73522919
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Jan Ganick Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bagsværd, den 09/04/2018

Direktion
Jan Gottlieb Ganick

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Jan Ganick Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jan Ganick Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 09/04/2018Jesper Bentzen , mne29388
Registreret Revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendom samt investeringsvirksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet opnåede et resultat efter skat for år 2017 på 34.080  kr. Selskabets balancesum udgjorde pr. 31. december 2017 1.303.950 kr. og egenkapitalen udgjorde 708.602 kr. Selskabets udvikling, betegner ledelsen som værende tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er på balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

 

Indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen.

 

Skat og udskudt skat:
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:

Bil  10%
Ejendom  0% (investeringsejd)

 

Småanskaffelser på indtil 13.200 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse for tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat, der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet.

Udskudt skat afsættes i det omfang det kan påfalde selskabet. Der afsættes ikke skatteaktiver af skattemæssige underskud, undtagen i det tilfælde at det er dokumenterbart, at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud inden for en kort årrække.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 202.694 127.234
Eksterne omkostninger -180.018 -161.520
Bruttoresultat 22.676 -34.286
Resultat af ordinær primær drift 22.676 -34.286
Andre finansielle indtægter 19.312 34.520
Øvrige finansielle omkostninger -7.908 -7.400
Ordinært resultat før skat 34.080 -7.166
Årets resultat 34.080 -7.166
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 52.900 50.600
Overført resultat -18.820 -57.766
I alt 34.080 -7.166

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 753.525 753.525
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.000 80.000
Materielle anlægsaktiver i alt 1 996.525 833.525
Anlægsaktiver i alt 996.525 833.525
Tilgodehavende skat 1.032 929
Tilgodehavender i alt 1.032 929
Andre værdipapirer og kapitalandele 292.321 286.696
Værdipapirer og kapitalandele i alt 292.321 286.696
Likvide beholdninger 14.072 2.381
Omsætningsaktiver i alt 307.425 290.006
Aktiver i alt 1.303.950 1.123.531

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 455.702 474.522
Forslag til udbytte 52.900 50.600
Egenkapital i alt 708.602 725.122
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 462.263 376.809
Periodeafgrænsningsposter 11.485 0
Deposita 121.600 21.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 595.348 398.409
Gældsforpligtelser i alt 595.348 398.409
Passiver i alt 1.303.950 1.123.531

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 0 474.522 50.600 725.122
Betalt udbytte 0 0 0 -50.600 -50.600
Årets resultat 0 0 -18.820 52.900 34.080
Egenkapital, ultimo 200.000 0 455.702 52.900 708.602

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 753.525 160.000
Tilgang 0 270.000
Afgang -0 -160.000
Kostpris ultimo 753.525 270.000
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -0 -80.000
Årets afskrivning -0 -27.000
Tilbageførsel ved afgang 0 80.000
Af- og nedskrivning ultimo -0 -27.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 753.525 243.000
 

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendom samt investeringsvirksomhed.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt ejerpantebrev på 400.000 kr. med pant i selskabets ejendom deponeret i pengeinstitut.

false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed jesper bentzen egegårdsvej 39c 1 2610 rødovre 735229192017-01-012017-12-31 735229192017-01-012017-12-311 735229192017-01-012017-12-310 735229192017-01-012017-12-312 735229192016-01-012016-12-31 735229192017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192017-12-31 735229192016-12-31 735229192017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 735229192017-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 735229192017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192017-01-01 735229192017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK