WebWizards IVS

Vandværksvej 11

9520 Skørping


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/07/2019
Renee Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWebWizards IVS
Vandværksvej 11
9520 Skørping
CVR-nr:38627694
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er rengøring og undervisning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Aktiviteten er nedadgående. Under forventning. Resultatet er at firmaet bliver lukket. 
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 51.801
Eksterne omkostninger -9.876
Bruttoresultat 41.925
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -18.400
Resultat af ordinær primær drift 23.525
Øvrige finansielle omkostninger -5.146
Ordinært resultat før skat 18.379
Årets resultat 18.379
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 18.379
I alt 18.379

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Likvide beholdninger 18.379
Omsætningsaktiver i alt 18.379
Aktiver i alt 18.379

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Andre reserver 18.378
Egenkapital i alt 18.379
Passiver i alt 18.379

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 09/05/2017 31/12/2017 Ingen bistand Renee Hansen Vandværksvej 11 9520 true false false true 386276942018-01-012018-12-31 386276942018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 386276942018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 386276942018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 386276942018-12-31 iso4217:DKK