BT GULVE. MIDDELFART A/S

Damgårdvej 7

5500 Middelfart


Årsrapport

1. juni 2014 - 31. maj 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/08/2015
Jan O. Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBT GULVE. MIDDELFART A/S
Damgårdvej 7
5500 Middelfart
Telefonnummer:64412805
CVR-nr:11853234
Regnskabsår:01/06/2014 - 31/05/2015
RevisorBRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Prinsessegade 60, 2
Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:25492145
P-enhed:1016112433

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/2015 for BT Gulve Middelfart A/S.     

               
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.           
           
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.           
           
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse af de forhold, beretningen indeholder.           
           
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Middelfart, den 07/07/2015

Direktion
Jan Oluf Larsen
Bestyrelse
Michael Kristensen

Jan Oluf Larsen

Glen Thomhav

Klaus Haastrup

Christian Brauer


Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i BT GULVE MIDDELFART A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for BT GULVE MIDDELFART A/S for regnskabsåret 1. juni 2014 - 31. maj 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2014 - 31. maj 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Fredericia, 07/07/2015Carsten Pedersen
statsautoriseret revisor
BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet           
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i detailhandel med tæpper og gardiner samt udførelse af gulvbelægningsarbejder.           
           
Udvikling i regnskabsåret           
Årets resultat og økonomiske udvikling svarer til forventningerne.           
           
Begivenheder efter balancedagen           
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.           
           
Usikkerheder eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling           
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.           
           
Generelt om indregning og måling           
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.           
           
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.            
           
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.           
           
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.           
           
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.          
           
Bruttofortjeneste           
Bruttofortjeneste omfatter sammendrag af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.           
          

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
           

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af materialer og underleverandører, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgsfremme, bildrift, lokaler og administration.


Personaleomkostninger           
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.           
           
Afskrivninger           
Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver.           
           
Finansielle poster           
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatte-ordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.         
           
Skat af årets resultat           
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.           
           
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.           
           
Materielle anlægsaktiver           
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.           
           
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.            
           
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:           
           
Driftsmateriel og inventar      3-5 år     
           
Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.           
           
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.           
           
Varebeholdninger           
Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.            
           
Der foretages nedskrivninger af varebeholdninger for varer med langsom omsætningshastighed og ukurante varer.           
           
Tilgodehavender           
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.           
           
Igangværende arbejder           
Igangværende arbejder måles til kostprisen af det udførte arbejde, svarende til materialer og lønninger. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.        

  

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af kostprisen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.            
           
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. 

 

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.        

           
Skyldig skat og udskudt skat           
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.           
           
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.           
           
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.           

      
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.           
           
Gældsforpligtelser           
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.


           

           
 

Resultatopgørelse 1. jun 2014 - 31. maj 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 4.388.603 3.714.340
Personaleomkostninger 1 -3.475.187 -3.000.888
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -127.271 -75.028
Resultat af ordinær primær drift 786.145 638.424
Andre finansielle indtægter 13.068 6.876
    Andre finansielle omkostninger -27.108 -38.763
Ordinært resultat før skat 772.105 606.537
Skat af årets resultat -185.110 -146.915
Årets resultat 586.995 459.622
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 586.995 459.622
I alt 586.995 459.622

Balance 31. maj 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 416.389 360.896
Indretning af lejede lokaler 151.778 195.143
Materielle anlægsaktiver i alt 568.167 556.039
Andre værdipapirer og kapitalandele 25.000 25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 25.000 25.000
Anlægsaktiver i alt 593.167 581.039
Varebeholdninger i alt 2.052.465 2.000.815
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.003.825 890.340
Igangværende arbejder for fremmed regning 167.325 342.467
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 821.525 283.383
Andre tilgodehavender 47.834 42.889
Tilgodehavender i alt 2.040.509 1.559.079
Likvide beholdninger 44.961 98.888
Omsætningsaktiver i alt 4.137.935 3.658.782
Aktiver i alt 4.731.102 4.239.821

Balance 31. maj 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 2.282.086 1.995.091
Egenkapital i alt 2 2.782.086 2.495.091
Hensættelse til udskudt skat 41.150 26.882
Hensatte forpligtelser i alt 41.150 26.882
Leverandører af varer og tjenesteydelser 530.851 571.746
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 89.002 2.730
Skyldig selskabsskat 170.842 103.170
Anden gæld 1.117.171 1.040.202
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.907.866 1.717.848
Gældsforpligtelser i alt 1.907.866 1.717.848
Passiver i alt 4.731.102 4.239.821

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Lønninger og gager 3.047.177 2.617.855
Pensioner og sociale sikringer 428.010 383.033
  3.475.187 3.000.888

 

2. Egenkapital i alt

  Selskabs-kapital Overført resultat I alt
  kr. kr. kr.
Egenkapital 1. juni 500.000 1.995.091 2.495.091
Udloddet udbytte i regnskabsåret   -300.000 -300.000
Årets resultat   586.995 586.995
Egenkapital  31. maj 500.000 2.282.086 2.782.086

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale om leje af forretningslokaler med en årlig leje på ca. t.kr. 700.         
         
Selskabet har indgået leasingaftale af driftsmateriel med en årlig ydelse på t.kr. 200, og en restforpligtelse på t.kr. 450.         
         
Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier overfor tredjemand.

 

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med BT Administration A/S som administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2011/2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskatter for renter, royalties og udbytter.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for arbejdsgarantier er der deponeret likvide beholdninger for t.kr. 27.

01/06/2013 31/05/2014 Revisionspåtegning Mette Sørensen Prinsessegade 60, 2 7000 Fredericia 118532342014-06-012015-05-31 118532342014-06-012015-05-311 118532342014-06-012015-05-310 118532342014-06-012015-05-310 118532342014-06-012015-05-311 118532342014-06-012015-05-312 118532342014-06-012015-05-313 118532342014-06-012015-05-314 118532342013-06-012014-05-31 118532342014-06-012015-05-31fsa:RetainedEarningsMember 118532342013-06-012014-05-31fsa:RetainedEarningsMember 118532342015-05-31 118532342014-05-31 iso4217:DKK