JANS GULVAFSLIBNING ApS

Guldborghave 50

4862 Guldborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/06/2016
Steffen Klausen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJANS GULVAFSLIBNING ApS
Guldborghave 50
4862 Guldborg
CVR-nr:31884446
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseMøns Bank
Svend Gønges Torv 10
4720 Præstø

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 1/1-31/12-2015 for Jan`s Gulvafslibning ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Selskabets ledelse anser den valgte regskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passsiver, finansielle stilliong samt resultat.

 

Fravalg af revision af årsrapporten for 2015.

 

Selskabet aflægger regnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskredet to af følgende størrelsesgrænser.

 

Balancesum 4,0 mio kr.

Nettoomsætning på 8 mio kr.

Gennemsnitlig antal helårsbeskæftiget på 12.

 

På baggrund heraf er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår 2065.


Nykøbing F, den 13/06/2016

Direktion
Jan Ivan Kviatkowski
Gulvsliber
Heinrich Kwiatkowski
GulvsliberLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Slibning af gulve, opkøb af udlejningsejendomme og udlejning af samme

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

selskabet har haft en positiv udvikling

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der har ikke været nogen hændelser som har påvirket selskabet


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko overgang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Periodisering

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Balance

Ejendomme

Måles til anskaffelsepris med tillæg af forbedringer.

 

Driftsmilder

Afskrives liniært over 3-5 år. Småanskaffelser under 12.800 afskrives direkte i resultatopgørelsen.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab efter vurdering af enkelte debitorer.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udbytte

Udbytte som  forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristet gæld.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 2.744.289 3.045.788
Eksterne omkostninger -489.949 -561.994
Bruttoresultat 2.254.340 2.483.794
Personaleomkostninger 1 -2.013.504 -2.051.062
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -59.926 -5.517
Resultat af ordinær primær drift 180.910 427.215
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 62.543 78.566
Andre finansielle indtægter 60 336
Øvrige finansielle omkostninger -92.679 -59.775
Ordinært resultat før skat 150.834 446.342
Skat af årets resultat -44.446 -97.812
Årets resultat 106.388 348.530
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 80.000 80.000
Overført resultat 26.388 268.530
I alt 106.388 348.530

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.994.651 1.987.926
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 125.925 228.251
Materielle anlægsaktiver i alt 2.120.576 2.216.177
Anlægsaktiver i alt 2.120.576 2.216.177
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 512.167 509.000
Andre tilgodehavender 40.303 44.303
Tilgodehavender i alt 552.470 553.303
Likvide beholdninger 322.171 132.913
Omsætningsaktiver i alt 874.641 686.216
Aktiver i alt 2.995.217 2.902.393

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 1.448.245 1.421.857
Forslag til udbytte -80.000 -80.000
Egenkapital i alt 1.494.245 1.467.857
Hensættelse til udskudt skat 0 557
Hensatte forpligtelser i alt 0 557
Gæld til realkreditinstitutter 620.749 641.638
Langfristede gældsforpligtelser i alt 620.749 641.638
Gæld til realkreditinstitutter 26.000 26.000
Gæld til banker 264.940 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 53.222 40.741
Skyldig selskabsskat 62.015 214.701
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 412.506 430.899
Forslag til udbytte for regnskabsåret 61.540 80.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 880.223 792.341
Gældsforpligtelser i alt 1.500.972 1.433.979
Passiver i alt 2.995.217 2.902.393

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gage 1876216 1879323
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 137288 171739
  2013504 2051062

Der har været 6 ansatte i året

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev kr. 400.000

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Jan Ivan Kwiatkowski, Guldborghave 50, 4862 Guldborg

Heinrich Kwiatkowski, Bagvej 12, Majbølle, 4862 Guldborg

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand KB Revision & Rådgivning ApS Enighedsvej 59 4800 Nykøbing F. 318844462015-01-012015-12-31 318844462015-01-012015-12-310 318844462015-01-012015-12-311 318844462014-01-012014-12-31 318844462015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462015-12-31 318844462014-12-31 iso4217:DKK