Nordic Manpower ApS

Købmagergade 55, 1

1150 København K


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/03/2018
Morten Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNordic Manpower ApS
Købmagergade 55, 1
1150 København K
CVR-nr:36077697
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2017 for Nordic Manpower ApS


Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Jeg erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision, jf. ÅRL § 135, stk. 1, 2.
pkt.

 

Jeg har truffet beslutning om at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres, jf. ÅRL §10a.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 13/03/2018

Direktion
Morten Henrik Mikkelsen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver konsulentvirksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ingen væsentlige begivendeheder efter regnskabets afslutning.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatogørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
RESULTATOPGØRELSEN
 
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 
Andre omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
 
 
 
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
 
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i eventualskat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
 
BALANCEN
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
 
Skyldig skat og eventualskat
Aktuelle skatteforpligtelse og tilgodehavende aktualskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
 
Eventualskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventualskat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når eventualskatten forventes udløst som aktuel skat. Ændring i eventualskat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
 
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Nettoomsætning 869.759 827.863
Eksterne omkostninger -660.785 -303.294
Bruttoresultat 208.974 524.569
Personaleomkostninger -228.675 -262.081
Resultat af ordinær primær drift -19.701 262.488
Øvrige finansielle omkostninger -4.398 -27
Ordinært resultat før skat -24.099 262.461
Skat af årets resultat 0 -67.903
Årets resultat -24.099 194.558
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat -24.099 194.558
I alt -24.099 194.558

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 830.854 579.953
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 16.378
Tilgodehavender i alt 830.854 596.331
Likvide beholdninger 2.645 690
Omsætningsaktiver i alt 833.499 597.021
Aktiver i alt 833.499 597.021

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 50.000 50.000
Overført resultat 261.828 285.927
Egenkapital i alt 311.828 335.927
Gæld til banker 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 45.315
Skyldig selskabsskat 0 67.903
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 476.356 193.191
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 521.671 261.094
Gældsforpligtelser i alt 521.671 261.094
Passiver i alt 833.499 597.021

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 50.000 285.927 0 335.927
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -24.099 0 -24.099
Egenkapital, ultimo 50.000 261.828 0 311.828

Noter

1. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen består af 50 kapitalandele a 1.000 kr. Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i virksomhedskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Virksomhedskapitalen 01.10.2016 50.000
Ingen ændringer 0
Virksomhedskapitalen ultimo 50.000
false false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Ingen bistand Flemming Jensen Langdyssen 47 4700 Næstved 360776972016-10-012017-09-30 360776972016-10-012017-09-300 360776972015-10-012016-09-30 360776972016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 360776972015-10-012016-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972017-09-30 360776972016-09-30 360776972016-10-01fsa:ContributedCapitalMember 360776972016-10-01fsa:RetainedEarningsMember 360776972016-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972016-10-01 360776972016-10-012017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 360776972017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK