LANDET BLIK & VVS ApS

Skovballevej 25

5700 Svendborg


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/08/2017
Jørn Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLANDET BLIK & VVS ApS
Skovballevej 25
5700 Svendborg
Telefonnummer:62541432
CVR-nr:29221200
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
RevisorFKS Revision
Blåbyvej 13
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:26306175
P-enhed:1008757646

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 22/08/2017

Direktion
Jørn Ekholm Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår. Direktionen anser at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LANDET BLIK & VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for LANDET BLIK & VVS ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 22/08/2017Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revision
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive VVS installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2016/2017 viser et resultat på kr. 169.860 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjenesten er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med skatte er medtaget under renter.

Balance

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (5 år) Ejendomme afskrives over 50 år
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 13.200 er straksafskrevet.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris.
Varebeholdning nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.

DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra , medgående materialer og afholdte lønudgifter.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I posten er medregnet tab på igangværende valutaspekulationer

HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 1.639.555 1.863.983
Personaleomkostninger 1 -1.320.700 -1.562.802
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -15.821 -5.348
Resultat af ordinær primær drift 303.034 295.833
Andre finansielle indtægter 1.100 864
Øvrige finansielle omkostninger -83.126 -80.753
Ordinært resultat før skat 221.008 215.944
Skat af årets resultat -51.148 -48.378
Årets resultat 169.860 167.566
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 169.860 167.566
I alt 169.860 167.566

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Grunde og bygninger 707.789 710.239
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 2.208
Materielle anlægsaktiver i alt 707.789 712.447
Anlægsaktiver i alt 707.789 712.447
Råvarer og hjælpematerialer 581.463 557.657
Varebeholdninger i alt 581.463 557.657
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 662.414 649.910
Igangværende arbejder for fremmed regning 501.448 560.994
Periodeafgrænsningsposter 19.851 16.049
Tilgodehavender i alt 1.183.713 1.226.953
Likvide beholdninger 1.984 1.646
Omsætningsaktiver i alt 1.767.160 1.786.256
Aktiver i alt 2.474.949 2.498.703

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 569.472 399.612
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 694.472 524.612
Hensættelse til udskudt skat 22.885 14.593
Hensatte forpligtelser i alt 22.885 14.593
Gæld til banker 290.000 330.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 290.000 330.000
Gæld til banker 40.000 40.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 739.944 949.185
Leverandører af varer og tjenesteydelser 149.995 209.228
Skyldig selskabsskat 67.308 21.452
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 384.245 323.533
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 86.100 86.100
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.467.592 1.629.498
Gældsforpligtelser i alt 1.757.592 1.959.498
Passiver i alt 2.474.949 2.498.703

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 1094820 1305150
Pensionsbidrag 169384 198270
Andre omkostninger til social sikring 56496 59382
  1320700 1562802
Gennemsnitligt antal ansatte  3,0 3,75

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 325.000,
pant i selskabets varebiler for kr. 353.000 samt pant i selskabets ejendom for kr. 500.000. Desuden er der stillet arbejdsgarantier for kr 6.117

 

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Finn Schou Blåbyvej 13 5700 292212002016-07-012017-06-30 292212002016-07-012017-06-301 292212002016-07-012017-06-300 292212002015-07-012016-06-30 292212002016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002017-06-30 292212002016-06-30 iso4217:DKK