H.E. ELECTRIC ApS

Håndværkerlyngen 1

4573 Højby


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/11/2015
Morten Nyborg
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH.E. ELECTRIC ApS
Håndværkerlyngen 1
4573 Højby
Telefonnummer:59302396
Fax:59302031
CVR-nr:88505417
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseNordea Bank
Ahlgade 20-24
4300 Holbæk

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014/2015 for H. E. Electric ApS.

 

 

Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Højby, den 20/10/2015

Direktion
Morten Teddy Nyborg
Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne af H.E. Electric ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for H.E. Electric ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til det udførte review af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet


Holbæk, 20/10/2015Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Selskabets formål er at udføre elinstallationsvirksomhed og handel med hvidevarer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses for tilfredsstillende, i forhold til vilkårene i byggebranchen.
 
Betydningsfulde hændelser efter balancedagen 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen, som omfatter faktureret salg af handelsvarer og færdigvarer, samt ikke fakturerede indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Igangværende arbejder indregnes i takt med at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt og det er sandsynligt at de økonomiske fordele herunder betalinger vil tilgå virksomheden.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten ”Bruttofortjeneste”.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 år

  

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

 

Leasingkontrakter
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgø-relsen i takt med, at de afholdes.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles på

grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

    

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostninger over låneperioden.

 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 2.630.752 2.442.187
Personaleomkostninger 1 -2.630.433 -2.317.471
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -23.273 -21.972
Resultat af ordinær primær drift -22.954 102.744
Andre finansielle indtægter 3 36.976 25.926
Øvrige finansielle omkostninger 4 -92.554 -70.333
Ordinært resultat før skat -78.532 58.337
Skat af årets resultat 5 16.000 -15.549
Årets resultat -62.532 42.788
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 300.000 0
Overført resultat -362.532 42.788
I alt -62.532 42.788

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85.679 69.952
Materielle anlægsaktiver i alt 6 85.679 69.952
Anlægsaktiver i alt 85.679 69.952
Fremstillede varer og handelsvarer 680.795 678.372
Varebeholdninger i alt 680.795 678.372
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 576.791 726.349
Igangværende arbejder for fremmed regning 99.441 312.387
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 816.758 724.323
Udskudte skatteaktiver 18.000 2.000
Andre tilgodehavender 45.000 45.000
Periodeafgrænsningsposter 34.257 64.000
Tilgodehavender i alt 1.590.247 1.874.059
Likvide beholdninger 6.646 6.627
Omsætningsaktiver i alt 2.277.688 2.559.058
Aktiver i alt 2.363.367 2.629.010

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 201.000 201.000
Overført resultat 97.896 460.428
Forslag til udbytte 300.000 0
Egenkapital i alt 7 598.896 661.428
Skyldig selskabsskat 0 13.549
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 13.549
Gæld til banker 714.363 808.252
Leverandører af varer og tjenesteydelser 402.010 431.883
Skyldig selskabsskat 13.549 170.075
Anden gæld 634.549 543.823
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.764.471 1.954.033
Gældsforpligtelser i alt 1.764.471 1.967.582
Passiver i alt 2.363.367 2.629.010

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 2.288.505 1.977.545
Pensioner 228.861 211.627
Andre omkostninger til social sikring 60.723 52.512
Øvrige personaleomkostninger 52.344 75.787
  2.630.433 2.317.471

 

Antal personer beskæftiget i gennemsnit                                                  8                                   6

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23.273 21.972
  23.273 21.972

3. Andre finansielle indtægter

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 36.976 24.850
Øvrige finansielle indtægter 0 1.076
  36.976 25.926

4. Øvrige finansielle omkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Øvrige finansielle omksotninger 92.554 70.333
  92.554 70.333

5. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 13.549
Regulering af udskudt skat -16.000 2.000
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 0
  -16.000 15.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Materielle anlægsaktiver i alt

 

  Andre Anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr.
Kostpris primo 513.840
Tilgang i årets løb 39.000
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 552.840
   
Akkumulerede afskrivninger primo 443.888
Årets afskrivninger 23.273
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 467.161
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 85.679
 

 

7. Egenkapital i alt

  Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 201.000 460.428 0 661.428
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -363.532 0 -363.532
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 300.000 300.000
Saldo ultimo 201.000 97.896 300.000 598.896

 

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.                                    
                                    
Leje- og leasingforpligtelser                                    
Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:                                    
                                    
Lejeaftale med 6 måneders opsigelse.                                    
Leasingforpligtelse driftsmidler tkr. 107.                                    
                                    
Eventualforpligtelser                                    
Selskabet har stillet arbejdsgarantier for tkr. 185.                                    

 

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er deponeret ejer/løsørepantebreve i driftsmateriel, goodwill og lejeret på i alt tkr. 500 samt pant i kapitalandele tkr. 201.                                    

 

01/10/2013 30/09/2014 Den uafhængige revisors erklæringer (review) RevisorGården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 885054172014-10-012015-09-30 885054172014-10-012015-09-300 885054172014-10-012015-09-301 885054172013-10-012014-09-30 885054172014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 885054172013-10-012014-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 885054172014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 885054172013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 885054172015-09-30 885054172014-09-30 iso4217:DKK