DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Guldrankevej 1

4420 Regstrup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Gopal Sawhney
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEN EKSTRA RENESVANE ApS
Guldrankevej 1
4420 Regstrup
e-mailadresse:Robin@derenesvaner.dk
CVR-nr:33044925
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N
DK Danmark
RevisorG2 REVISION ApS
Guldagervej 61
4640 Faxe
DK Danmark
CVR-nr:32285538
P-enhed:1015376844

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Den Ekstra Renesvane Aps.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Regstrup, den 31/05/2016

Direktion
Mikhaell Robbin Youzzaf

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.


Regstrup, den 31/05/2016


Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1.januar - 31 december 2015
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovenFaxe, 31/05/2016Gopal Sawhney
Registreret Revisor FSR
G2 REVISION ApS
CVR: 32285538

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Rengøring i kontor og Industrial områder, samt lejer bolig foreninger.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blive et underskud på 191.757 kr. hvilket anses for utilfredsstillende.

 

Nettoresultatet for 2016 forventes at blive forbedret i forhold til 2015.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udøb.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

 

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrations omkostninger.

 

Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.


Skat af årets resultat:
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen  er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:
Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.
Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og – satser.
Driftsmateriel: 25 % lineært.

Aktiver med an anskaffelsespris på under kr.12.300 pr enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

 

Hensatte forpligtelser:
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.358.244 1.725.846
Personaleomkostninger 1 -1.114.991 -972.560
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -81.882 -81.882
Andre driftsomkostninger -395.359 -511.367
Resultat af ordinær primær drift -233.988 159.947
Andre finansielle indtægter 2 2.824
Øvrige finansielle omkostninger -3.731 -6.928
Ordinært resultat før skat -237.717 155.843
Skat af årets resultat 3 45.960 -43.557
Årets resultat -191.757 112.286
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -191.757 112.286
I alt -191.757 112.286

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 81.708 163.590
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 81.708 163.590
Anlægsaktiver i alt 81.708 163.590
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 310.191 376.313
Udskudte skatteaktiver 145.260 99.301
Tilgodehavende skat 3.000 0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 5 0 65.781
Tilgodehavender i alt 458.451 541.395
Likvide beholdninger 0 31.975
Omsætningsaktiver i alt 458.451 573.370
Aktiver i alt 540.159 736.960

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 125.000 125.000
     Øvrige reserver 345.000 345.000
Overført resultat -211.060 -19.303
Egenkapital i alt 7 258.940 450.697
Gæld til banker 43.457 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45.176 29.276
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 192.586 256.987
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 281.219 286.263
Gældsforpligtelser i alt 281.219 286.263
Passiver i alt 540.159 736.960

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 1.036.563 932.339
Pensionsbidrag 49.480 21.706
Andre omkostninger til social sikring 28.948 18.605
  1.114.991 972.650

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015 2014
  kr. kr.
Goodwill 81.882 81.882
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  81.882 81.882

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 45.960 -43.557
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  45.960 -43.557

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 573.000
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 573.000
Af- og nedskrivning primo 409.410
Årets afskrivning 81.882
Af- og nedskrivning ultimo 491.292
Regnskabsmæssig værdi ultimo 81.708

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet  har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabes ledelse kan ifalde ansvar herfor.  Lånet er indfriet og overført til løn  inden godkendelsen af årsregnskabet.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter  a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

7. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserver Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 345.000 -19.303   450.697
Udloddet ordinært udbytte          
Reserver         0
Årets resultat     -191.757   -191.757
Egenkapital ultimo 125.000 345.000 -211.060   258.940

 

8. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Virksomheden leaser 3 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-48 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 550 tkr.

 

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabslovern og kildeskatteloven.

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mikhaell  Robbin Youzzaf -  Hovedanpartshaver (tidligere navn Michall Robbi William)

 

10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det kke muligt at indsætte tabeller).

2015 2014
Antal ansatte, primo 4 3
Gennemsnitligt antal ansatte 4 3
Antal ansatte, ultimo 4 3

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det kke muligt at indsætte tabeller).

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Gopal Sawhney Guldagervej 61 4640 Faxe 330449252015-01-012015-12-31 330449252015-01-012015-12-311 330449252015-01-012015-12-310 330449252014-01-012014-12-31 330449252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252015-12-31 330449252014-12-31 330449252015-01-01 330449252014-01-01 iso4217:DKK