TRIBE Media IVS

Agtrupvej 52, 3 tv

6000 Kolding


Årsrapport

27. september 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er godkendt den
10/03/2019
Benjamin Eg
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTRIBE Media IVS
Agtrupvej 52, 3 tv
6000 Kolding
Telefonnummer:28800763
e-mailadresse:benjamineg1994@gmail.com
CVR-nr:38965441
Regnskabsår:27/09/2017 - 31/12/2018
BankforbindelseDanske Bank
Kolding Åpark 8H
6000 Kolding
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Tribe Media IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelseKolding, den 01/03/2019

Direktion
Louise Bosman Knutsson Eg
Benjamin Bosman Knutsson Eg
Jesper Toft RasmussenLedelsesberetning

Væsentligste aktiviteter i TRIBE Medias første regnskabsår
Virksomhedens første leveår har budt på udskiftninger i ejerkredsen. Trine har forladt virksomheden og Jesper og Louise er kommet til. På nuværende tidspunkt har de 3 ejere 33,33 % hver. 

Virksomheden har etableret relationer til kunder, der over én kam kan beskrives som værende små virksomheder, der har brug for hjælp til det tekniske i forhold til hjemmesider. Desuden er der udarbejdet tekster til kundernes hjemmesider samt sociale medier. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
På trods af at anden halvdel af 2018 har været forholdsvist stille på salgsfronten er virksomhedens ejere overordnet set tilfredse med virksomhedens resultat dette regnskabsår. 
 


Resultatopgørelse 27. sep. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 59.339
Produktionsomkostninger 1 -565
Bruttoresultat 58.773
Administrationsomkostninger 2 -31.673
Andre driftsomkostninger 3 -299
Resultat af ordinær primær drift 26.801
Nedskrivning af finansielle aktiver 4 9.055
Ordinært resultat før skat 17.745
Skat af årets resultat 3.894
Årets resultat 13.851
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 13.851
I alt 13.851

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.687
Likvide beholdninger 15.595
Omsætningsaktiver i alt 18.282
Aktiver i alt 18.282

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Overført resultat 13.851
Egenkapital i alt 13.852
Skyldig selskabsskat 3.894
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.894
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 536
Passiver i alt 18.282

Egenkapitalopgørelse 27. sep. 2017 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. I alt
kr. kr.
Egenkapital, primo 1 1
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat 13.851 13.851
Egenkapital, ultimo 13.852 13.852

Noter

1. Produktionsomkostninger

Personale omkostninger: 

Mad under kursus/møder mv.: 565,08

2. Administrationsomkostninger

Lokale omkostninger 

Ejendomsforsikring 2.666,00

 

Administration

Kontingenter ekskl. moms 4.968,00

Internet og webhotel 80,12 

Offentlige bøder og gebyrer 2.000,00 

Diverse ekskl. moms 21.959,00

 

Samlede administrations og lokale omkostninger: 31.673,12

3. Andre driftsomkostninger

Salgsfremmende omkostninger 

Reklame og annoncer 299,20

4. Nedskrivning af finansielle aktiver

Afskrivninger 

Småanskaffelser 9.055,74

Afskrivninger 9.055,74 

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed Ingen bistand Louise Agtrupvej 52 3. tv, Syddanmark 6000 true false false false 389654412017-09-272018-12-31 389654412017-09-272018-12-310 389654412017-09-272018-12-311 389654412017-09-272018-12-312 389654412017-09-272018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 389654412017-09-272018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 389654412018-12-31 389654412017-09-27fsa:ContributedCapitalMember 389654412017-09-27 389654412017-09-272018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 389654412018-12-31fsa:ContributedCapitalMember iso4217:DKK