PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S

Hjorteengen 2

2750 Ballerup


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/05/2017
Susanne Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S
Hjorteengen 2
2750 Ballerup
Telefonnummer:44974318
CVR-nr:12484100
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorKOMPAS REVISION, REGISTREREDE REVISORER ApS
Frederiksborgvej 54
3450 Allerød
CVR-nr:26291593
P-enhed:1008739680

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Preben O. Nielsen Vognmandsforretning A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ballerup, den 23/03/2017

Direktion
Peter Ortmann NielsenBestyrelse
Peter Ortmann Nielsen
Camilla Hetoft Ortmann Nielsen
Rauno Seidenfaden Frederiksen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Allerød, 23/03/2017Anette Thomasen
Registreret revisor - medlem af danske revisorer FSR
KOMPAS REVISION, REGISTREREDE REVISORER ApS
CVR: 26291593

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive vognmandsvirksomhed, herunder kørsel for entreprenørbranchen, levering og bortkørsel af jord, sten- og grusmaterialer, affaldskørsel, container samt fejning.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 1.623.516, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 9.592.153.

 

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Selskabet vil fortsat fokusere på at udvikle og integrere digitalplatform til dagligdagen og herved fortsat skabe værdi for kunder, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

 

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

 

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2016 er ikke påvirket af usædvanlige


Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 

Andel af køn

Under hensyntagen til den faglige kvalifikation vil det ved rekruttering søges at gøre kønsfordelingen mere ligelig. Vi er dog i en branche som traditionelt set vanskeliggør dette på chauffør-området. Nuværende fordeling er, at der 14 % kvinder i virksomheden (sidste år 10%).


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Selskabet har foretaget tilvalg fra regnskabsklasse C

 

Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


Resultatopgørelse

NETTOOMSÆTNING

Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Produktionsudgifter indeholder de direkte omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

 

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter af lokaler, avance og tab på driftsmidler samt salg af biprodukter.

 

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til distribution, salg, reklame, lokaler, administration, mindre nyanskaffelser mv. samt konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender.

 

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, samt gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

 

 

 

 

 

 

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag

mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud

sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til

nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til åres resultat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

 

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

                        Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år

                        Restværdi 0-20%

 

Aktiver med en begrænset levetid og som enkeltvist og akkumuleret er uvæsentlige indregnes som udgift i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

LEASINGKONTRAKTER

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod, den alternative lånerente som

diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

 

VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

 

 

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

 

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

 

EGENKAPITAL - UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som

"Andre tilgodehavender" eller "Anden gæld".

 

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Den udskudte skat opgøres på grundlag af gældende skatteregler på balancedagen og ændringer indregnes i resultatopgørelsen.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER

Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris. I efter følgende perioder måles de finansielle forpligtelser til kostpris.

 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 13.646.132 13.153.568
Personaleomkostninger 1 -9.036.249 -8.902.303
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -2.400.637 -2.157.423
Resultat af ordinær primær drift 2.209.246 2.093.842
Andre finansielle indtægter 6.385 10.257
Øvrige finansielle omkostninger -120.067 -176.588
Ordinært resultat før skat 2.095.564 1.927.511
Skat af årets resultat -472.048 -680.146
Årets resultat 1.623.516 1.247.365
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 1.500.000
Overført resultat 1.623.516 -252.635
I alt 1.623.516 1.247.365

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.030.371 8.526.103
     Materielle anlægsaktiver under udførelse 1.470.100 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2 8.500.471 8.526.103
Anlægsaktiver i alt 8.500.471 8.526.103
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.583.305 5.483.105
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 21.163
Andre tilgodehavender 463.379 416.500
Tilgodehavender i alt 6.046.684 5.920.768
Likvide beholdninger 1.156.147 2.534.231
Omsætningsaktiver i alt 7.202.831 8.454.999
Aktiver i alt 15.703.302 16.981.102

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 9.092.153 7.468.640
Forslag til udbytte 0 1.500.000
Egenkapital i alt 9.592.153 9.468.640
Hensættelse til udskudt skat 100.128 205.553
Hensatte forpligtelser i alt 100.128 205.553
Leasingforpligtelser 2.142.305 3.043.438
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 2.142.305 3.043.438
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.413.159 1.600.982
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 884.665 219.692
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 938.840 1.547.536
Leasingforpligtelser 632.052 895.261
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.868.716 4.263.471
Gældsforpligtelser i alt 6.011.021 7.306.909
Passiver i alt 15.703.302 16.981.102

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 7.609.415 7.505.572
Pensionsbidrag 1.058.666 1.065.545
Andre omkostninger til social sikring 368.168 331.186
  9.036.249 8.902.303

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   Leasingaktiver udgør kr. 3.420.417

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 2.774.357 632.052 2.142.305 0
  2.774.357 632.052 2.142.305 0

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016 2015
Gennemsnitligt antal ansatte 20 19
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Kompas Revision ApS Frederiksborgvej 54 3450 Allerød 124841002016-01-012016-12-31 124841002016-01-012016-12-311 124841002016-01-012016-12-310 124841002016-01-012016-12-310 124841002016-01-012016-12-311 124841002016-01-012016-12-312 124841002015-01-012015-12-31 124841002016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 124841002015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 124841002016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 124841002015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 124841002016-12-31 124841002015-12-31 iso4217:DKK