VOY GRUPPEN ApS

Lerchenborgvej 12

2665 Vallensbæk Strand


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/05/2016
Gert Hyldgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVOY GRUPPEN ApS
Lerchenborgvej 12
2665 Vallensbæk Strand
Telefonnummer:43545850
Fax:43546514
e-mailadresse:gert.hyldgaard@psot2.tele.dk
CVR-nr:29638330
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNykredit
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Event sejland og investeringer i aktier....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

tilfredsstilende

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ingen


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt


Ingen revisor revisition

Resultatopgørelse


Kan fresendes efter ønske

Balance


Balance ok

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 21.508
Eksterne omkostninger -32.695
Bruttoresultat -11.187
Resultat af ordinær primær drift -11.187
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 144.762
Øvrige finansielle omkostninger -1.344
Ordinært resultat før skat 132.231
Årets resultat 132.231
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle aktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Materielle aktiver i alt 0
Langfristede aktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.318
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 59.247
Tilgodehavende skat 2.460
Andre tilgodehavender 1.929
Tilgodehavender i alt 66.954
Andre værdipapirer og kapitalandele 368.376
Værdipapirer og kapitalandele i alt 368.376
Likvide beholdninger 44.211
Kortfristede aktiver i alt 479.541
Aktiver i alt 479.541

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000
Overført resultat 304.616
Egenkapital i alt 429.616
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.600
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 40.325
Kortfristede forpligtelser i alt 49.925
Forpligtelser i alt 49.925
Passiver i alt 479.541

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold