EquiTaG IVS

Siriusvej 62

8700 Horsens


Årsrapport

24. marts 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/07/2018
Puk Lund
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEquiTaG IVS
Siriusvej 62
8700 Horsens
Telefonnummer:22995963
e-mailadresse:pl@equitqg.dk
CVR-nr:38530461
Regnskabsår:24/03/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseFolkesparekassen
Frederiks Allé 43
8000 Aarhus C
DK Danmark

Ledelsespåtegning


Horsens, den 16/12/2018

Direktion
Puk Petas Swane Lund
DirektørBestyrelse
Puk Petas swane Lund
Formand

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for EquiTaG IVS 2017-2018 aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser

 

Den anvendt regnskabsprakis er uændret i forhold til sidste år

 

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr

 

Der er ingen sammenligningstal, idet 2017 er selskabets første regnskabsperiode

 

 

Resultatopgørelse 24. mar. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 1 25.995
Bruttoresultat 25.995
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 25.995
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 3.724
Ordinært resultat før skat 29.719
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 29.719
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 29.719
I alt 29.719

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 5.282
Omsætningsaktiver i alt 5.282
Aktiver i alt 5.282

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 15.000
Andre reserver 5.283
Overført resultat -29.719
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt -9.436
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 14.718
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.718
Gældsforpligtelser i alt 14.718
Passiver i alt 5.282

Noter

1. Eksterne omkostninger

Resultatopgørelse   2017   2018    
             
Nettomsætning   0   0    
Vareforbrug   0   0    
Salgsomkostninger   22.462   3.533   25.995
             
Renterudgifter            
Renteudgifter bank og realkreditinstitut 3.044   681    
             
Resultlat   25.506   4.212   29.719

 

false false false false Ingen bistand Puk lund Siriusvej 62 8700 Horsens 385304612017-03-242018-06-30 385304612017-03-242018-06-300 385304612017-03-242018-06-300 385304612017-03-242018-06-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 385304612017-03-242018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 385304612018-06-30 iso4217:DKK