UNO-PRO HOLDING ApS

Falkevej 19

8800 Viborg


Årsrapport

1. maj 2014 - 30. april 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/09/2015
Michael Antonsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenUNO-PRO HOLDING ApS
Falkevej 19
8800 Viborg
CVR-nr:31189675
Regnskabsår:01/05/2014 - 30/04/2015
BankforbindelseJyske Bank
Sct. Mathias Gade 21
8800 Viborg

Ledelsespåtegning


Direktionen aflægger hermed årsregnskabt for 2014/2015 for UNOPRO HOLDING ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentsligste aktiviteter er at erhverve, modernisere og udleje lejligheder i udlejningsejendomme samt dermed beslægtet virksomhed.


Viborg, den 17/09/2015

Direktion
Michael Lund Antonsen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab fremover ikke skal revideres

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i UNO-PRO Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for UNO-PRO Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2014 – 30. april 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 21/09/2015Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Indtægter vedr. udlejningsejendom indregnes som omsætning.

 

Driftsomkostninger
Udgifter vedr. udlejningsejendom.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer og aktier.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5 pct.

Balance

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 23,5 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
 

Resultatopgørelse 1. maj 2014 - 30. apr 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 50.215 -11.746
Resultat af ordinær primær drift 50.215 -11.746
Øvrige finansielle omkostninger -69.748 -42.392
Ordinært resultat før skat -19.533 -54.138
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -19.533 -54.138
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -19.533 -54.138
I alt -19.533 -54.138

Balance 30. april 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.620.816 1.587.854
Materielle anlægsaktiver i alt 1.620.816 1.587.854
Anlægsaktiver i alt 1.620.816 1.587.854
Likvide beholdninger 28.008 74
Omsætningsaktiver i alt 28.008 74
Aktiver i alt 1.648.824 1.587.928

Balance 30. april 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.750 3.750
Overført resultat -159.414 -139.881
Egenkapital i alt 1 -30.664 -11.131
Gæld til realkreditinstitutter 1.478.468 608.234
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.478.468 608.234
Gæld til banker 0 931.974
Anden gæld 201.020 58.851
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 201.020 990.825
Gældsforpligtelser i alt 1.679.488 1.599.059
Passiver i alt 1.648.824 1.587.928

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 3.750 -139.881 0 -11.131
Udloddet ordinært udbytte xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 0 0
Årets resultat xxx.xxx xxx.xxx -19.533 0 -19.533
Egenkapital ultimo 125.000 3.750 -159.414 0 -30.664
01/05/2013 30/04/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 311896752014-05-012015-04-30 311896752014-05-012015-04-300 311896752014-05-012015-04-301 311896752013-05-012014-04-30 311896752014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 311896752013-05-012014-04-30fsa:RetainedEarningsMember 311896752015-04-30 311896752014-04-30 iso4217:DKK