C. E. PETERSEN ApS

Lykkenshøj 110

8220 Brabrand


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/11/2015
Carl Erik Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenC. E. PETERSEN ApS
Lykkenshøj 110
8220 Brabrand
Telefonnummer:86263212
CVR-nr:12085044
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseDanske Bank
8000 Aarhus

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for C. E. Petersen ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Selskabets årsrapport er ikke revideret, da selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision.
 


Brabrand, den 27/11/2015

Direktion
Carl Erik Petersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

For det kommende regnskabsår er revision fravalgt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for C. E. Petersen ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

RESULTATOPGØRELSEN
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg, finansielle omkostninger
ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.


Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
 

Skat af årets resultat udgiftsføres med 23,5% af årets skattepligtige indkomst, reguleret med forskydning i udskudt skat eller værdien af udskudt skatteaktiv.


BALANCEN
Varebeholdning er medtaget til kostpris med fradrag af nedskrivninger for ukurans.

 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagspris (børskurs) på balancedagen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle forpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Resultat af ordinær primær drift 35.077 29.963
Andre finansielle indtægter 26.819 39.723
Øvrige finansielle omkostninger -238 -330
Ordinært resultat før skat 61.658 69.356
Skat af årets resultat -14.805 -17.052
Årets resultat 46.853 52.304
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 85.000
Overført resultat 46.853 -32.696
I alt 46.853 52.304

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 10.950 10.950
Varebeholdninger i alt 10.950 10.950
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.554 19.282
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 152.250 313.158
Tilgodehavender i alt 173.804 332.440
Likvide beholdninger 96.583 3.538
Omsætningsaktiver i alt 281.337 346.928
Aktiver i alt 281.337 346.928

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 50.305 3.452
Forslag til udbytte 0 85.000
Egenkapital i alt 250.305 288.452
Skyldig selskabsskat 30.956 22.400
Langfristede gældsforpligtelser i alt 30.956 22.400
Anden gæld 76 36.076
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 76 36.076
Gældsforpligtelser i alt 31.032 58.476
Passiver i alt 281.337 346.928
01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Carl Erik Petersen Lykkenshøj 110 8220 Brabrand 120850442014-07-012015-06-30 120850442014-07-012015-06-300 120850442013-07-012014-06-30 120850442014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 120850442013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 120850442014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 120850442013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 120850442015-06-30 120850442014-06-30 iso4217:DKK