CARL NIELSENS EFTF. A/S

Industrileddet 6

4000 Roskilde


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/12/2015
Johnny Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARL NIELSENS EFTF. A/S
Industrileddet 6
4000 Roskilde
Telefonnummer:46384444
Fax:46385500
CVR-nr:17910701
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseSpar Nord A/S
RevisorIGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
Hovedvejen 4, 1
Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:52886252
P-enhed:1008543298

Ledelsespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september 2015 for Carl Nielsens Eftf. A/S.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

 

Ledelsen anser fortsat betingelserne for undladelse af revision for opfyldte.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 18/11/2015

Direktion
Johnny Pedersen
Bestyrelse
Johnny Pedersen

Helle Bach Pedersen

Heidi Stokholm


Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Carl Nielsens Eftf. A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Roskilde, 18/11/2015Iben Green Madsen
Registreret revisor
IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af VVS-entrepriser på baggrund af afgivne tilbud samt servicering og reparation af fjernvarme m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et overskud på kr. 480.478 og selskabets balance pr. 30. september 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.303.717.

 

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scraptid.

 

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scraptid, er fastlagt således:

 

Afskrivnings-  
periode                              Scrapværdi


Grunde og bygninger                                          10 - 50 år                                      0
Driftsmateriel og inventar                                      3 - 5 år                                       0

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger.

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder samt værdipapirer måles til kostpris.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationsprincippet, hvor denne er lavere.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

 

Der er ikke indkalkuleret acontoavance.

 

Periodeafgrænsningsposter

 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger for kommende regnskabsår.

 

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter.

 

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

 

Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser og anden gæld indregnes med den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.279.909 3.279.583
Personaleomkostninger 1 -2.453.011 -2.446.947
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -188.612 -273.094
Resultat af ordinær primær drift 638.286 559.542
Andre finansielle indtægter 62.300 66.401
Øvrige finansielle omkostninger -69.023 -66.371
Ordinært resultat før skat 631.563 559.572
Skat af årets resultat -151.085 -138.642
Årets resultat 480.478 420.930
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 400.000 400.000
Overført resultat 80.478 20.930
I alt 480.478 420.930

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.028.057 1.046.566
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 113.104 283.207
Materielle anlægsaktiver i alt 1.141.161 1.329.773
Kapitalandele i associerede virksomheder 40.000 40.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.557.500 1.557.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 250 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.597.750 1.597.500
Anlægsaktiver i alt 2.738.911 2.927.273
Råvarer og hjælpematerialer 271.849 253.401
Varebeholdninger i alt 271.849 253.401
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 546.782 189.101
Igangværende arbejder for fremmed regning 13.600 9.400
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 112.276
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 62.300 66.162
Udskudte skatteaktiver 39.647 27.006
Periodeafgrænsningsposter 36.313 38.879
Tilgodehavender i alt 698.642 442.824
Likvide beholdninger 919.744 738.739
Omsætningsaktiver i alt 1.890.235 1.434.964
Aktiver i alt 4.629.146 4.362.237

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 500.000 500.000
Overført resultat 1.403.717 1.323.239
Forslag til udbytte 400.000 400.000
Egenkapital i alt 4 2.303.717 2.223.239
Gæld til realkreditinstitutter 945.417 1.015.030
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5 945.417 1.015.030
Gæld til realkreditinstitutter 69.613 66.480
Leverandører af varer og tjenesteydelser 231.374 419.469
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 432.472 0
Skyldig selskabsskat 163.726 166.748
Anden gæld 482.827 471.271
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.380.012 1.123.968
Gældsforpligtelser i alt 2.325.429 2.138.998
Passiver i alt 4.629.146 4.362.237

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager m.v. 2.078.172 2.143.995
Pensionsbidrag 308.627 235.981
Andre omkostninger til social sikring 36.017 38.505
Øvrige personaleomkostninger 30.195 28.466
  2.453.011

2.445.947

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
PL Ejendomme ApS, Roskilde 50% 194.676 49.214

 

 

 

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

 

 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  

Anpartskapital 1. april 1994

200.000
Tilgang 10. januar 2011, kapitaludvidelse

300.000

Aktiekapital ultimo 500.000

 

 

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 500.000 1.323.239 400.000 2.223.239
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -400.000 -400.000
Årets resultat 0 80.478 400.000 480.478
Egenkapital ultimo 500.000 1.403.717 400.000 2.303.717

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 1.015.030 69.613 945.417 632.573
  1.015.030 69.613 945.417 632.573

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskabet JP Holding 2013 ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

 

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover normale branchemæssige forpligtelser.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

JP Holding 2013 ApS, Industrileddet 6, Svogerslev, 4000 Roskilde, CVR-nr. 34 90 17 24.

01/10/2013 30/09/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Iben Green Madsen Hovedvejen 4 4000 Roskilde 179107012014-10-012015-09-30 179107012014-10-012015-09-301 179107012014-10-012015-09-300 179107012014-10-012015-09-300 179107012014-10-012015-09-301 179107012014-10-012015-09-302 179107012013-10-012014-09-30 179107012014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012013-10-012014-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012015-09-30 179107012014-09-30 iso4217:DKK