TULSTRUP EJENDOMSSERVICE OG VINDUESPOLERING ApS

Bolandsvej 40

3320 Skævinge


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/03/2017
Per Belling
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTULSTRUP EJENDOMSSERVICE OG VINDUESPOLERING ApS
Bolandsvej 40
3320 Skævinge
CVR-nr:20262974
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning for Tulstrup Vinduespolering ApS

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.                                                                                                                                     

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                                                                                                                                                                                    

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt

af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.                                                                                                                                      

Med henvisning til årsregnskabslovens § 135 stk. 1 erklærer ledelsen hermed:                 

- at selskabets balancesum for de to sidste regnskabsår er under 4 mio. kr.                         

- at selskabets nettoomsætning for de to sidste år er under 8 mio. kr.                                                                 

- at selskabet i de to sidste regnskabsår har haft under 12 heltidsbeskæftigede.                                                                                                                                                                

Ledelsen henstiller til generalforsamlingen at revision af selskabets årsrapport fravælges for de             

kommende år med henvisning til at betingelserne nævnt i årsregnskabslovens § 135 stk. 1 er                  

opfyldt.                                                                                                   

                                                                                                                   

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.                   


Skævinge, den 13/03/2017

Direktion
Per BellingLedelsesberetning

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter

Tulstrup Vinduespolering ApS, service- og handelsvirksomhed.

 

 

 

Årets drift

Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på kr. 24.120.

Resultat anses for tilfredsstillende.

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne

påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

"Årsregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for perioden 1. januar 2016 til

31. december 2016, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for regnskabsklasse B."

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

 

GENERELT

Skat af årets resultat, såvel skat af årets skattepligtige indkomst som eventuelle udskudte

skatter indgår i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering af ydelser har fundet sted, dvs. i

takt med årets produktion.

 

 

BALANCEN

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af lineære afskrivning efter individuel bedømmelse

af levetiden.

 

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning efter individuel vurdering

af risiko for tab.

 

Periodiseringsposter indregnet som aktiver består af afholdte udgifter vedrørende næste år.

 

Periodiseringsposter indregnet som gæld består af periodiserede indtægter vedrørende næste år.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 978.997 928.844
Eksterne omkostninger -170.101 -119.073
Bruttoresultat 808.896 809.771
Personaleomkostninger -776.396 -781.247
Resultat af ordinær primær drift 32.500 28.524
Andre finansielle indtægter 158 96
Øvrige finansielle omkostninger -26
Ordinært resultat før skat 32.632 28.620
Skat af årets resultat -8.512 -7.321
Årets resultat 24.120 21.299
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 24.120 21.299
I alt 24.120 21.299

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 20.000 20.000
Varebeholdninger i alt 20.000 20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 142.847 165.661
Tilgodehavende skat 2.147 10.659
Andre tilgodehavender 4.110 7.996
Tilgodehavender i alt 149.104 184.316
Likvide beholdninger 412.901 365.337
Kortfristede aktiver i alt 582.005 569.653
Aktiver i alt 582.005 569.653

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 231.099 206.979
Egenkapital i alt 431.099 406.979
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 8.218
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 150.906 154.456
Kortfristede forpligtelser i alt 150.906 162.674
Forpligtelser i alt 150.906 162.674
Passiver i alt 582.005 569.653
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Holger C. K. Petersen Skonnertvej 26 5960 Marstal 202629742016-01-012016-12-31 202629742016-01-012016-12-310 202629742015-01-012015-12-31 202629742016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202629742015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202629742016-12-31 202629742015-12-31 iso4217:DKK