H.P. STÅLTAG ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/06/2015
Anni Poulsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH.P. STÅLTAG ApS
Mariendalsvej 12
8800 Viborg
Telefonnummer:86623705
Fax:86623805
CVR-nr:25578325
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorREVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Søndergade 1, 2 th
8620 Kjellerup
DK Danmark
CVR-nr:30905652
P-enhed:1013665741

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for selskabet H.P. Ståltag ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

 

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Jeg indstiller årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Viborg, den 18/06/2015

Direktion
Anni Poulsen
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i H.P. STÅLTAG ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for H.P. STÅLTAG ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 18/06/2015Ib Rohde
registreret revisor
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

 

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

 

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Nettoomsætning
Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.

 

Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag vedrørende selskabsskat.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Aktuelle skatteforpligtelser er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a’contoskatter.

 

Udskudt skat er indregnet med 23,5 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
 

 

Balance

ANLÆGSAKTIVER

 

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill er til vedvarende brug og forringes formentlig ikke så længe omsætningen holder sig på nuværende niveau. Da markedsprisen er væsentlig højere afskrives goodwill ikke.

 

 

 

 

 

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    5 – 10 år
Goodwill    10 år


OMSÆTNINGSAKTIVER

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger er målt til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.


PASSIVER

 

Egenkapital og udbytte
Foreslået udbytte indregnes ikke som en gældsforpligtelse og indgår derfor i egenkapitalen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 1.831.866 1.378.053
    Lønninger -1.088.139 -975.760
    Andre omkostninger til social sikring -225.135 -104.937
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -184.005 -193.110
Resultat af ordinær primær drift 334.587 104.246
Andre finansielle indtægter 6.154 3.600
Øvrige finansielle omkostninger -105.707 -95.533
Ordinært resultat før skat 235.034 12.313
Ekstraordinært resultat før skat 235.034 12.313
Skat af årets resultat -55.106 19.350
Årets resultat 179.928 31.663
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 179.928 31.663
I alt 179.928 31.663

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 480.000 540.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 480.000 540.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 104.131 128.997
Indretning af lejede lokaler 75.457 61.649
Materielle anlægsaktiver i alt 179.588 190.646
Andre værdipapirer og kapitalandele 100.316 120.750
Finansielle anlægsaktiver i alt 100.316 120.750
Anlægsaktiver i alt 759.904 851.396
Fremstillede varer og handelsvarer 271.183 223.428
Varebeholdninger i alt 271.183 223.428
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 592.639 826.508
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 770.362 671.568
Andre tilgodehavender 223.099 96.942
Periodeafgrænsningsposter 20.000 20.000
Tilgodehavender i alt 1.606.100 1.615.018
Likvide beholdninger 9.700 30.066
Omsætningsaktiver i alt 1.886.983 1.868.512
Aktiver i alt 2.646.887 2.719.908

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 294.076 114.148
Egenkapital i alt 1 419.076 239.148
Hensættelse til udskudt skat 153.100 172.400
Hensatte forpligtelser i alt 153.100 172.400
Gæld til banker 362.706 432.243
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2 362.706 432.243
Gæld til banker 652.828 378.728
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 948 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 878.758 1.416.485
Skyldig selskabsskat 74.406 3.250
Anden gæld 105.065 77.654
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.712.005 1.876.117
Gældsforpligtelser i alt 2.074.711 2.308.360
Passiver i alt 2.646.887 2.719.908

Noter

1. Egenkapital i alt

 

Virksomheds-

kapital

Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 114.148 239.148
Årets resultat 0 179.928 179.928
Egenkapital ultimo 125.000 294.076 419.076

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Kreditinstitutter 432.706 70.000 362.706 55.000
  432.706 70.000 362.706 55.000

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af plader til ståltag og hermed beslægtet virksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Restleasingforpligtelse 30 måneder a´ kr. 4.575.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Kreditinstitutter:

Virksomhedspant kr. 2.000.000. Pantet omfatter al driftsmateriel og inventar, varelagre,

goodwill og simple fordringer.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Revisionsaktieselskabet Ib Rohde Søndergade 1, 2. sal 8620 Kjellerup 255783252014-01-012014-12-31 255783252014-01-012014-12-311 255783252014-01-012014-12-310 255783252013-01-012013-12-31 255783252014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255783252013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255783252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255783252013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255783252014-12-31 255783252013-12-31 iso4217:DKK