ROSKILDE HØRECENTER ApS

Stationscentret 4, 1 tv

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/05/2016
Lone Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER ApS
Stationscentret 4, 1 tv
4000 Roskilde
Telefonnummer:46324654
CVR-nr:31491622
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015 dækkende perioden 1. januar – 31. december 2015. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

 

Det er min opfattelse at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at årsrapportens informationer som helhed giver et retvisende billede.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 23/05/2016

Direktion
Lone Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision for det kommende år er fravalgt.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ROSKILDE HØRECENTER ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ROSKILDE HØRECENTER ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bagsværd, 23/05/2016Mette Storgaard Høffner

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
CVR: 18897385

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.m.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra

offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, samt udbytter af danske og udenlandske værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter Holding ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler, inventar og indretning af lejede lokaler er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Indretning af lejede lokaler indeholder tillige småaktiver i forbindelse med indretning af ny forretning. For indeværende år er der restafskrevet, da forretningesstedet er lukket.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 5 år.

 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.800 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Nedskrivning for imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat acontoskatter.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.670.560 1.149.182
Personaleomkostninger 1 -1.309.575 -1.239.388
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -9.303 -39.058
Resultat af ordinær primær drift 351.682 -129.264
Andre finansielle indtægter 162 2
Øvrige finansielle omkostninger -4.318 -5.748
Ordinært resultat før skat 347.526 -135.010
Ekstraordinære indtægter 0 0
Ekstraordinære omkostninger 0 0
Ekstraordinært resultat før skat 347.526 -135.010
Skat af årets resultat 2 -79.902 29.693
Årets resultat 267.624 -105.317
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.000 99.800
Overført resultat 162.624 -205.117
I alt 267.624 -105.317

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.702 17.005
Materielle anlægsaktiver i alt 3 7.702 17.005
Anlægsaktiver i alt 7.702 17.005
Fremstillede varer og handelsvarer 20.099 15.663
Varebeholdninger i alt 20.099 15.663
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 106.996 157.685
Udskudte skatteaktiver 4.740 35.833
Andre tilgodehavender 0 6.078
Periodeafgrænsningsposter 96.696 91.944
Tilgodehavender i alt 208.432 291.540
Likvide beholdninger 765.195 553.827
Omsætningsaktiver i alt 993.726 861.030
Aktiver i alt 1.001.428 878.035

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 340.376 177.752
Forslag til udbytte 105.000 99.800
Egenkapital i alt 5 570.376 402.552
Leverandører af varer og tjenesteydelser 123.510 211.548
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.378 33.187
Skyldig selskabsskat 36.375 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 269.789 230.748
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 431.052 475.483
Gældsforpligtelser i alt 431.052 475.483
Passiver i alt 1.001.428 878.035

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. t.kr.
Gager 1.195.812 1.127
Pensioner 86.119 83
Forsikringer 5.802 10
Kørselsgodtgørelse 9.565 8
Dagpengerefusioner -2.347 -7
Udgifter til social sikring 8.719 9
Regulering feriepengeforpligtelse 5.905 9
  1.309.575 1.239

 

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. t.kr.
Aktuel skat 48.809 -
Ændring af udskudt skat 31.093 -30
  79.902 -30

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   Driftsmidler
Anskaffelsessum kr.
Saldo pr. 1. januar 2015 128.598
Tilgang i året 0
Afgang i året 0
Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 128.598
   
Afskrivninger  
Saldo pr. 1. januar 2015 111.593
Årets afskrivninger 9.303
Afskrivning på afhændede aktiver 0
Afskrivninger pr. 31. december 2015 120.896
   
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015 7.702
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen er fordelt på en eller flere anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

5. Egenkapital i alt

  Saldo pr. Overført Udbetalt Saldo pr.
  1/1 2015 resultat udbytte 31/12 2015
Anpartskapital 125.000 0 0 125.000
Overført resultat 277.552 162.624 0 340.376
Årets udbytte 99.800 105.000 -99.800 105.000
  402.552 267.624 -99.800 570.376

 

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet sælger og tilpasser høreapparater og yder beslægtede serviceydelser.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 110.000 for huslejedepositum i Roskilde.

 

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Roskilde HøreCenter Holding ApS. Moderselskabet Roskilde HøreCenter Holding ApS er administrationsselskab i sambeskatningen. Selskabet hæfter sammen med modervirksomheden solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. De sambeskattede selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

 

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314916222015-01-012015-12-31 314916222015-01-012015-12-311 314916222015-01-012015-12-310 314916222014-01-012014-12-31 314916222015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222015-12-31 314916222014-12-31 iso4217:DKK