Skip to main content

BORDANA PRODUKTION APS

P-normu

1000421855

Najugaq

Tietgensvej 1

Postnormu aamma illoqarfik

7441 Bording

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.12.1988

Unissimavoq

28.11.2002

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

CVR-normu tassunga attuumasoq

Telefonip normua

86861030